ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  Номер 585               Година 04.04.2014               град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четвърти април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 575 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на С.Ф.У. гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700818703, издадена на 05.08.2013г. с ЛНЧ **********, в качеството му на баща и законен представител на Д.С. У. гражданин на Руската Федерация, роден на ***г.,  с адрес гр.***, чрез адв.В.Б. *** против покана изх.№ 6/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”. С жалбата се прави искане да се отмени поканата, като незаконосъобразна и неоснователна.

Ответникът – Директор на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, представя по делото изисканата от него преписка и изразява становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Административен съд гр.Бургас счита, че производството по делото е недопустимо и жалбата на С.Ф.У. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, по следните съображения:

Не е налице спор по делото, че Д.С. У. е ученик в 7-ми  клас в НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас.

С уведомление изх.№ 354/09.09.2013г., С.Ф.У. е уведомен, че ученикът Д.С. У. подлежи на платено обучение през учебната 2013/2014г., съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП, Наредба № Н-5/08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието относно размер на таксите и начина на заплащане на образователните услуги.

С декларация от 09.09.2013г. подписана от С.Ф.У. е декларирано, че като родител на Д.С. У. е запознат с условията за платено обучение на чужди граждани в НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас, съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП и Наредба № Н-5/08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и е получил копие от заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието относно размер на таксите и начина на заплащане на образователните услуги и копие на Раздел ІІІ от Наредба № Н-5/2008г.

До С.Ф.У. е изпратена покана № 6/06.01.2014г. от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас, с която е поканен да заплати таксата за обучение на Д.С. У. за първия учебен срок на учебната 2013/2014г., съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП и заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието. Посочено е, че сумата е в размер на 675 евро и следва да бъде преведена до 31.01.2014г. по посочената банкова сметка ***.

Писмото е получено на 13.01.2014г. и е обжалвано с жалба вх.№ 1974/14.03.2014г., която е подадена и чрез ответника на 22.01.2014г., видно от приложеното известие за доставяне.  

Обжалваната покана няма характера на административен акт по смисъла на АПК.

Съгласно чл. 21 ал. 1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.

С процесната покана не се създават права и задължения за адресата и,  съответно не се засягат неговите законни интереси, тъй като тя има уведомителен характер. Посочената в поканата сума, както по размер така и по основание не е определена от издателя на поканата – директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас. Дължимостта на таксата е установена с нормата на §4, ал.3 от ДР на ЗНП, съгласно която норма в българските училища в страната и в чужбина могат да се обучават и чужди граждани срещу заплащане, като размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и в общинските училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката, като в случая размерът е определен със заповед РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието. Същевременно в поканата не е посочено и с нея не са определени, какви ще са последствията от неплащането на сумата, тоест с нея не се създават  неблагоприятни последици за жалбоподателя, в случай на бездействие от негова страна.

На следващо място, поканата няма характер на акт, с който се установява дължимостта на посочената сума, който акт безспорно подлежи на съдебен контрол и след като влезе в сила, той прави задължението изискуеми и подлежащо на изпълнение.

Поканата по своята същност не е и покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл.277, ал.1 от АПК, тъй като освен че по делото липсват твърдения и доказателства за образуване на изпълнително производство за събиране на посочените в нея сумите, но и тя няма съдържанието предвиденото от законодателя в нормата на чл.277, ал.2 от АПК. Ето защо, поканата не подлежи и на оспорване и по реда на чл.294 и следващите от АПК.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че жалбата на С.Ф.У. против покана изх.№ 6/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, на основание чл.159, т.1 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата С.Ф.У. гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700818703, издадена на 05.08.2013г. с ЛНЧ **********, в качеството си на баща и законен представител на Д.С. У. гражданин на Руската Федерация, роден на ***г.,  с адрес гр.***, против покана изх.№ 6/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 575/2014 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: