Р Е Ш Е Н И Е

 

          Номер 1349            Година  23.07.2012             Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 575 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:        

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Дип - Груп” ООД, гр.Бургас с ЕИК *** представлявано от управителя Д.Р.Р.  против решение № 279 без дата, постановено по н.а.х.д. № 4861 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за незаконосъобразно и неправилно. Излага доводи за допусната фактическа грешка в диспозитива на решението. С жалбата се прави искане да се отмени първоинстанционното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление..

Ответникът – Заместник директора ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 1614/2011год. на Зам.директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на „ДИП” ООД, гр.Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.7, ал.1,2 и ал.3 във вр. с чл.4, ал.1, т.1 от КСО. За да постанови решението си съдът е приел, че дружеството, като данъчно задължено лице е осъществило състава на вмененото му нарушение, тъй като не е спазило законоустановения срок по чл.7 от КСО за превеждане на дължимите осигурителни вноски за м.ноември 2010г. Възраженията на жалбоподателя са намерени за неоснователни, като съдът е преценил, че правилно санкциониран на основание чл.355 от КСО.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Предмет на първоинстанционното съдебно производство е било наказателно постановление № 1617/21.11.2011г. издадено от Заместник Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което е на основание чл.355, ал.1 от КСО е ангажирана отговорността на „Дип - Груп” ООД, гр.Бургас, като на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено административно нарушение по 7, ал.1, 2 и 3 от КСО, изразяващо се в непревеждане на дължимите осигурителни вноски за ДОО за сметка на работодателя и осигурените лица за месец ноември 2010г.. По отношение на това наказателно постановление са и мотивите изложени от съда в постановеното от него решение. Същевременно с диспозитива на решението е потвърдено наказателно постановление 1614/21.11.2011г. издадено от Заместник Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което е на основание чл.355, ал.1 от КСО е ангажирана отговорността на „Дип - Груп” ООД, гр.Бургас, като на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено административно нарушение по 7, ал.1, 2 и 3 от КСО, изразяващо се в непревеждане на дължимите осигурителни вноски за ДОО за сметка на работодателя и осигурените лица за месец септември 2010г..

Настоящия съдебен състав счита, че в случая е допусната очевидна фактическа грешка по смисъла на АПК и приложимият субсидиарно ГПК, но първоинстанционното решение е постановено по реда на НПК, който не съдържа уредба на този институт. С оглед на това, касационната жалба е основателна и решението следва да бъде отменено, поради допуснато процесуално нарушение. Делото следва да се върне на районния съд за разглеждане от друг състав, който да се произнесе по законосъобразността на наказателно постановление № 1617/21.11.2011г. издадено от Заместник Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което е на основание чл.355, ал.1 от КСО е ангажирана отговорността на „Дип - Груп” ООД, гр.Бургас, като на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено административно нарушение по 7, ал.1, 2 и 3 от КСО, изразяващо се в непревеждане на дължимите осигурителни вноски за ДОО за сметка на работодателя и осигурените лица за месец ноември 2010г..

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1, изр. 2 във връзка с чл.221, ал.3, предл. 2 от АПК, Административен съд гр.Бургас ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 279 постановено по н.а.х.д. № 4861 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                     

                               2.