Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

        1488                                28.03.2018г.                                  гр. Бургас

    В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаският административен съд,  ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и осми март две хиляди и осемнадесета година в състав:

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 574 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл.306 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по молба от „КЪНСТРАКШЪН ЕНД МЕНАДЖМЕНТ БИЛДИНГС ГРУП“ ЕООД, чрез управителя си С.К., за предприемане на действия по реда на чл.306 от АПК по отношение на директора на ТД на НАП Бургас, за извършено нарушение по чл.304, ал.1 от АПК, поради неизпълнение на Определение № 210/26.01.2018г. по адм. дело № 3060/2017г. по описа на Административен съд Бургас. Твърди се, че административният орган не е изпълнил задължението си да се произнесе в 14-дневния срок, съгласно чл.267, ал.1 от ДОПК.

По повод така постъпилото искане и на основание чл.306, ал. 3 от АПК, съдът предостави възможност на длъжностното лице, чието наказание се иска – директора на ТД на НАП Бургас да даде писмени обяснения по повод искането и да ангажира доказателства. Във връзка с така предоставената възможност, с вх. № 3287/20.03.2018 год. по делото е постъпило становище от него, в което същия е развил подробни доводи за неоснователност на искането за налагане на наказание по реда и при условията на чл.304 и сл. от АПК.

След анализ на заявеното искане, на приложените към него доказателства, като взе предвид становището на длъжностното лице, чието наказание се иска, приложените към него доказателства и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира искането за неоснователно по следните съображения:

С Определение № 210/26.01.2018г., постановено по адм. дело № 3060/2017г. по описа на Административен съд Бургас жалбата на „КЪНСТРАКШЪН ЕНД МЕНАДЖМЕНТ БИЛДИНГС ГРУП“ ЕООД против Мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП град Бургас по жалба на дружеството с вх.№ ИТ-00-11930/16.10.2017г. е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. Преписката по жалбата е изпратена на директора на ТД на НАП Бургас за произнасяне по реда на чл.267 от ДОПК. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 09.02.2018г.

Административната преписка е изпратена от съда обратно на административния орган със съобщение от 20.02.2018г. и е получена в ТД на НАП Бургас на 21.02.2018г.

С Решение № 13/07.03.2018г. Стефан Илиев Илчев – зам.директор на ТД на НАП Бургас, изпълняващ правомощията на директор на ТД на НАП Бургас съгласно заповед № ЗЦУ-ОПР-16/31.05.2017г. на ИД на НАП, се е произнесъл по жалбата на „КЪНСТРАКШЪН ЕНД МЕНАДЖМЕНТ БИЛДИНГС ГРУП“ ЕООД с вх.№ ИТ-00-11930/16.10.2017г.

Анализът на описаната по-горе фактическа обстановка обосновава извода за липса на твърдяното от „КЪНСТРАКШЪН ЕНД МЕНАДЖМЕНТ БИЛДИНГС ГРУП“ ЕООД неизпълнение на Определение № 210/26.01.2018г. по адм. дело № 3060/2017г. по описа на Административен съд Бургас от страна на директора на ТД на НАП Бургас. В този смисъл съдът намира, че същият не е извършил твърдяното от молителя нарушение по чл.304, ал.1 от АПК, тъй като се е произнесъл с Решение № 13/07.03.2018г. в рамките на 14-дневния срок, съгласно чл.267, ал.1 от ДОПК.

По изложените съображения, съда намира искането за налагане на наказание на директора на ТД на НАП Бургас, за извършено нарушение по чл.304, ал.1 от АПК, поради неизпълнение на Определение № 210/26.01.2018г. по адм. дело № 3060/2017г. по описа на Административен съд Бургас, за неоснователно и като такова следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното и на основание чл.306, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас, ХХ-ти състав, овластен с разпореждане на председателя на съда,

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И:

 

ОТКАЗВА ДА НАЛОЖИ ГЛОБА на директора на ТД на НАП Бургас по реда на чл.306 от АПК, по молбата на „КЪНСТРАКШЪН ЕНД МЕНАДЖМЕНТ БИЛДИНГС ГРУП“ ЕООД за допуснато нарушение по чл.304, ал.1 от АПК, поради неизпълнение на Определение № 210/26.01.2018г. по адм. дело № 3060/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд Бургас.

 

 

 

                                               СЪДИЯ: