О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 557                   от 29.03.2017г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и девети март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 574 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 66, ал. 2 от ЗИНЗС.

Образувано е по жалба на С.М.Х. ЕГН **********, понастоящем в Затвора Бургас, 8-ма група, килия № 405, против Заповед БС № 14 от 15.02.2017 год. на Началника на Затвора Бургас, с която е разпоредено жалбоподателя да изтърпява наложеното му наказание при „Общ“ режим в затворническо заведение от закрит тип. Заявено е, че оспорената заповед е неправилна и по отношение на жалбоподателя са налице основанията за промяна на режима на изтърпяване на наложеното му наказание.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 1542/10.03.2017 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на 14.03.2017 год. лично от жалбоподателя Х.. В указания срок (21.03.2017г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Х. ЕГН **********, понастоящем в Затвора Бургас, 8-ма група, килия № 405, против Заповед БС № 14 от 15.02.2017 год. на Началника на Затвора Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 574/2017г. по описа на Административен съд– гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: