ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тридесети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 574 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Н.Т., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат В., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на К.Н.Т. срещу уведомително писмо за прекратяване на  агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., за кампания 2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“, издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с изх. №01-6500/2403 от 10.02.2016 г., с искане за отмяната му от съда като незаконосъобразно, издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, при противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

Към жалбата са приложени писмени доказателства, направени са и доказателствени искания, като съдът е допуснал исканата съдебна експертиза.

АДВОКАТ В.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам жалбата и доказателствата, представени с нея.

Да се приемат доказателствата, които са представени от Държавен фонд „Земеделие“.

По отношение на доказателствата, ще направим искане след изслушване на експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да бъде приета представената от Държавен фонд „Земеделие“ административна преписка. За сега няма да правим доказателствени искания.

Относно искането в жалбата в част ІІ. Доказателствени искания, т.4 да се задължи Държавен фонд „Земеделие“ да представи по делото контролните листи от извършени проверки на място на процесните имоти по мярка 112 за периода 2012-2015 г., заявявам, че проверки на място се извършват само на 5 % от заявленията на бенефициентите на база анализ на риска в съответствие с регламент 796. Заявлението на Т. не е попаднало в тази петпроцентна извадка, съответно не са извършени проверки на място.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените до момента писмени доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, съгласно опис съдържащ се в същата, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорвания административен акт по опис, съдържащ се в придуржителното писмо до съда, и допълнително представените от ответника, изискани от съда с разпореждане доказателства във връзка с преценката за срочността на жалбата до съда.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

ИНЖ. М.П.М. – 54 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм писмено заключение с приложения, което поддържам.

 

АДВОКАТ В.: Как установихте, че очертаването през годините 2013-2014 е било с подложка Карта на възстановената собственост на поземлените имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: От отправените от мен въпроси към съответната общинска служба. Попитал съм по какъв начин и те ми показаха как става очертаването. Оказа се, че не е за всички години. От 2015 година започва участието на Картата на възстановената собственост (КВС) при заявяване на площите за подпомагане. Преди това е било върху ортофото плановете, т. е. рисунки върху картинки.

Моля съдът да вземе под внимание днес направеното уточнение, че от 2013 г. и 2014 г. не е присъствала извадка от КВС при определяне на площите за подпомагане върху ортофото картата.

АДВОКАТ В.: Възможно ли е еднакво очертаване през годините 2013, 2014 и 2015, когато се чертае без подложка на КВС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Възможно е само при копиране от година в година на заявлението, което е позволено, т. е. за 2012 г. да се копира в 2013 г., за 2013 г. да се копира в 2014 г. Само при такива условия е възможно. Самата дума „очертаване“ показва, че това е свободен акт, свободно на ръка. Извършва се от съответните общински служби по сведение от заявителите. Ако не се използват кадастрални единици, които са обект на КВС, няма как да се достигне изискуемата точност без да се нарушават правилата, които са поставени предварително за подпомагане на съответните терени, т. е. да се използват поземлени имоти с тяхната номерация по идентификатори. При всички останали случи ще се получи грешка. В случая само за 2015 г. е ползвана КВС, но пак е с очертаване, т. е. следват контура на графиките на КВС, но пак свободно на ръка, не с посочване на линиите, съответно на самия контур, които сами да генерират площта, която ще бъде абсолютна и равна на площта на съответния поземлен имот в КВС и респективно в Кадастралната карта.

АДВОКАТ В.: Това очертаване означава ли, че площта на имота е преместена географски?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Това означава, че имотът може да бъде и се различава по контури от предварително определеното БЗС. То е базисно земеделско стопанство. Самото име показва, че е някаква база, която се използва и след това тази база се разработва. От друга страна всяка година се променят БЗС, т. е. не може да бъде сигурен, че неговият имот попада в БЗС, попада за подпомагане във всяка една година.

АДВОКАТ В.: Трябва ли да има някакви специални знания и умения този, който очертава, за да очертае такава площ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: За способа, който се използва, не се изискват някакви специални знания, но за начина, по който те се оспорват, какъвто е случаят, би трябвало да се използват по-високи знания и се използва графиката, която ненапразно е приготвена на територията на Република България, т. е. да се използва графиката на КВС.

АДВОКАТ В.: Други въпроси няма към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Чий е ангажиментът за очертаването, на коя служба, по какви подадени изходни данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Заявителят си подава данните, като основание за законност е било то собственост, или право на ползване, а общинската служба „Земеделие“ прави очертаване. След това те биват проверявани от общинската служба „Земеделие“ и Държавен фонд „Земеделие“ получава прозорец за работа в системата ИСАК. Държавен фонд „Земеделие“ не разчертава и не определя  БЗС.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Тоест Държавен фонд „Земеделие“ работи на база предоставена информация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да, от общинските и областните служби „Земеделие“.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ В.: Да се приеме експертизата  с уточненията, които направи вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приеме експертизата с възражението, че вещото лице е изразило едно мнение-препоръка относно начина на работа конкретно очертаване от общинските служби.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ В.: Желаем да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане, а именно  служителката в областната служба „Земеделие“, която очертава процесните имоти, която да каже по какъв начин какво се очертава през годините когато е имало КВС и когато не е имало, защото трудностите са се изпитвали от тази служителка. Г-н Т. е показвал скицата и тя е започвала да очертава върху снимка от Google, а задължението на Държавен фонд „Земеделие“ в Закона за подпомагане на земеделските производители в чл. 33 още от 2009 г. е бил задължен в системата да включва данни от КВС, т. е. не се изпълняват задълженията, които са вменени със закона.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Възразявам срещу искането за разпит на свидетел. Предмет на настоящото производство е жалба срещу акт – уведомително писмо за прекратяване на агроангажимент, не е жалба срещу метода на дейност на Министерството на земеделието и храните. В тази връзка преди малко беше изслушана и приета експертиза, където вещото лице отговори обстойно на поставените въпроси и от двете страни и в тази връзка считам, че е излишен, несъотносим към предмета на самота дело разпит на свидетел, който трябва да доказва това, което каза колегата, как се е извършвало разчертаването. Това е несъотносимо към спора. Предмет на спора е уведомително писмо, изслушахме, приехме експертиза с подробни въпроси.

АДВОКАТ В.: В уведомителното писмо това е основният мотив за отказ, че има разминаване с повече от 10 % географско покриване със заявените парцели през предходните години. Ние това искаме да докажем, че задължението към органа е било да има КВС още 2009 година. Искаме да кажем, че с липса на тази подложка е невъзможно земеделските производители да очертават с точност заявените от тях парцели.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВОКАТ В.: Какво по-различно от установеното и констатираното от вещото лице целите да установите със свидетелските показания?

АДВОКАТ В.: С тях искаме да потвърдим това, което каза вещото лице, че не е имало КВС и не е било възможно точно очертаване.

В жалбата сме искали един свидетел, който да е арендаторът – съсед на имотите, които е заявил доверителят ми, който ще установи, че през всичките тези години няма как да има  географско изменение на площта, тъй като ако има такова, то ще влезе в неговите имоти. През цялото време овощната градина се намира на едно и също място и няма никакво географско разместване.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Възразявам срещу искането за разпит и на този свидетел, тъй като по естеството си въпросите към него ще бъдат същите, както и при първия свидетел, формулирани по друг начин. Значи единият ще е служител на Министерството на земеделието и храните, който работи със съответната операционна система и там са се получили разминавания, а другият – съсед, който ще доказва, че градината е на същото място, но дали е със същите граници. Това са едни и същи въпроси, зададени към различни свидетели и пак ни водят към заключението на експертизата.

 

СЪДЪТ, по искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на гласни доказателства по делото намира, че следва да го уважи частично. Видно от заявеното в днешно съдебно заседание от адвокат В., исканият първи свидетел ще установява факти и обстоятелства, които вече са изследвани от вещото лице и с приетото по делото заключение по съдебно-техническата експертиза са изяснени, поради което същите не са необходими. Следва да бъде уважено искането за разпит на втория свидетел за установяване на сочените факти и обстоятелства, като показанията на свидетеля ще бъдат ценени наред с всички събрани по делото доказателства и установените факти и обстоятелства, обсъдени с крайния съдебен акт.

Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства по делото чрез разпит на свидетеля Г.В., воден от жалбоподателя за днешно съдебно заседание.

В залата бе въведен свидетелят Г.В..

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

ГЕНО НИКОЛОВ В. – 34 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, занимава се със земеделие, със средно специално образование

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ В.: Запознат ли сте с парцелите, които обработва г-н Т.?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да.

АДВОКАТ В.: Откъде сте запознат?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Занимавам се със земеделие и обработвам площи в землището на с. ***

АДВОКАТ В.: Като граници парцелите, които обработвате, съседни ли са на парцелите на г-н Т.?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да.  Това е блок – много парцели, и г-н Т. има няколко парцела съседни до моите, където има трайни насаждения – орехи. В моите парцели имам зърнени култури. Всяка година е различно.

АДВОКАТ В.: Откога ги обработвате?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Над осем години обработвам тези парцели.

АДВОКАТ В.: Тоест от 2013 г. до настоящия момент вие сте съседи по граници?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да.

АДВОКАТ В.: От 2013 г. до настоящия момент по някакъв начин измествал ли се е по площ, по географско положение парцелът на г-н Т., който да влиза във Вашия парцел?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Не, не се е променил.

АДВОКАТ В.: Освен Вашите граници има ли възможност да се измести парцелът към други парцели?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Не, не е възможно, защото граничи с мои парцели и ще се застъпим при очертаванията, а от другата страна не е възможно, защото са други частни парцели и няма как да се измести.

АДВОКАТ В.: Тоест искате да кажете, че географски по площ няма промяна на неговите парцели?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да, не може да се промени този парцел.

АДВОКАТ В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Вие сте съседи по имоти. По колко граници сте съседи?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: По две успоредни граници.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Наясно сте, че той е бенефициент на Държавен фонд „Земеделие“?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да, както и аз.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Присъствате ли на процеса на очертаване на парцелите в общинска служба „Земеделие“ заедно с господина?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Не.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямате виждане какво се случва с неговия парцел?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Някога съм бил, помагал съм.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, съдът приключи разпита.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Уважаема госпожо председател, моля  като приемете, че е основателна и доказана жалбата ни срещу уведомително писмо за прекратяване на  агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., за кампания 2015 г., да я уважите, като ми дадете възможност да изразя писмено становище.

Претендирам направените разноски в производството, за което представям списък по чл. 80 ГПК с приложен договор за правна защита и съдействие и месечно извлечение от разплащателна сметка, от което е видно, че е заплатено адвокатско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и останала недоказана в настоящото производство.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

С оглед изхода на делото, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, тъй като делото не се отличава с фактическа и правна сложност, както също така моля да ми бъде предоставен срок за писмена защита.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок, считано от днес, да представят писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: