О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 671/22.04.2014г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на двадесет и втори април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                                               СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№574 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на О. А.С. гражданка на РКазахстан, родена на ***г., с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700791835, издадена на 10.10.2012г. с ЛНЧ **********, в качеството й на майка и законен представител на А. С. гражданка на РКазахстан, родена на ***г. и Н.С. гражданин на РКазахстан родена на ***г***, чрез адв.В.Б. *** против покана изх.№ 7/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”. Жалбоподателката иска оспорената покана да бъде отменена като незаконосъобразна.

Съдът, след като се запозна с представените доказателства и направените възражения, счита жалбата за недопустима.

Не спорно по делото, че А. С. е ученичка в НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас.

С уведомление изх.№ 355/09.09.2013г., О. А.С. е уведомена, че ученичката А. С. подлежи на платено обучение през учебната 2013/2014г., съгласно §4, ал.3 от ДР на Закона за народната просвета (ЗНП), Наредба № Н-5/08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието относно размер на таксите и начина на заплащане на образователните услуги.

С процесната покана № 6/06.01.2014г. директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас е поканил жалбоподателката да заплати таксата за обучение на А. С. за първия учебен срок на учебната 2013/2014г., съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП и заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието в размер на 675 евро, която следва да бъде преведена до 31.01.2014г. по посочената банкова сметка ***.

Поканата е получена на 09.01.2014г., жалбата е подадена на 14.03.2014г.

Обжалваната покана няма характера на административен акт по смисъла на АПК.

Съгласно чл.21 ал.1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.

С оспорената покана не се създават права и задължения за адресата и, съответно не се засягат неговите законни интереси, тъй като тя има уведомителен характер. Посочената в поканата сума, както по размер така и по основание не е определена от издателя на поканата – директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас. Дължимостта на таксата е установена с нормата на §4, ал.3 от ДР на ЗНП, съгласно която норма в българските училища в страната и в чужбина могат да се обучават и чужди граждани срещу заплащане, като размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и в общинските училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката, като в случая размерът е определен със заповед РД09-609/07.05.2009г. на министъра на образованието. Същевременно в поканата не е посочено и с нея не са определени, какви ще са последствията от неплащането на сумата, тоест с нея не се създават неблагоприятни последици за жалбоподателя, в случай на бездействие от негова страна.

На следващо място, поканата няма характер на акт, с който се установява дължимостта на посочената сума, който акт безспорно подлежи на съдебен контрол и след като влезе в сила, той прави задължението изискуеми и подлежащо на изпълнение.

Процесната покана по своята същност не е и покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл.277, ал.1 от АПК. Освен, че по делото липсват твърдения и доказателства за образуване на изпълнително производство за събиране на сумата, в което тя да е издадена, но и самата покана няма съдържанието предвиденото от законодателя в чл.277, ал.2 от АПК. Ето защо, тя не подлежи и на оспорване по реда на чл.294 и следващите от АПК.

По изложените съображения жалбата на О. А.С. против покана изх.№ 7/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, на основание чл.159, т.1 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О. А.С. гражданка на РКазахстан, родена на ***г., с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700791835, издадена на 10.10.2012г. с ЛНЧ **********, в качеството й на майка и законен представител на А. С. гражданка на РКазахстан, родена на ***г***, чрез адв.В.Б. *** против покана изх.№ 7/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 574/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: