РЕШЕНИЕ

 

№  708           13.04.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 573 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от „Мобилтел“ ЕАД, с ЕИК ***, чрез юрисконсулт Г.Х. против решение №62/15.01.2018г. на Районен съд – Бургас постановено по а.н.д. № 5418/2017г., с което е потвърдено наказателно постановление (НП) №43082/25.05.2017г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.114, ал.3 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл.222а от с.з. на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че решението е постановено при съществени нарушение на процесуалния и материалния закон и при липса на задълбочена преценка на събраните доказателства, поради което същото следва да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано. Излагат се подробни доводи за липса на нарушение по чл.114, ал.3 от ЗЗП.  Иска се отмяна на решението и на НП.

В съдебно заседание,касаторът, редовно и своевременно призован, не се представлява.

Ответната страна – Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция - Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С наказателното постановление „Мобилтел“ ЕАД е санкционирано за това, че след извършена проверка на 01.06.2017г. в магазин Мтел в гр.Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 6 Мол Галерия, по повод потребителска жалба с вх.№ Б-03-721/31.05.2017г., касаеща рекламация на мобилен телефон, е установено че дружеството на 08.06.2017г., в проверявания обект е нарушило разпоредбата на чл.114, ал.3 от ЗЗП, тъй като не е удовлетворило писмено изразеното искане на потребителя за възстановяване на сумата.

         За извършената проверка е съставен констативен протокол, с който на проверяваното лице са дадени задължителни предписания. За установеното нарушение е издаден акт за установяване на нарушението /АУАН/, който е предявен на представител на нарушителя и въз основа на който е издадено НП.

         За да постанови оспореното решение, РС – Бургас е приел, че не са налице съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, които да доведат до нарушаване правото на защита на дружеството, съответно до незаконосъобразност на НП. По същество намира за несъмнено установено, че са правени рекламации и сервизно обслужване на мобилния телефон с цел устройството да бъде приведено в годно за употреба състояние, съответно на договора. Счита за безспорно и това, че търговецът е удовлетворил четири рекламации на потребителя, чрез ремонт на процесния мобилен телефон, в рамките на срока за гаранцията по чл.115 от ЗЗП, като е налице и нова проява на несъответствие , в рамките на гаранционния срок, при която потребителя е отправил искане за разваляне на договора и възстановяване на платената сума или замяна на устройството с друго. Намира, че чрез бездействието си „Мобилтел“ЕАД е осъществило състава на чл.114, ал.3 от ЗЗП, като наложеното наказание е в предвидения от закона минимум и съответства на нарушението. Счита, че не е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН.

         Така постановеното решение е правилно.

         Според касационната инстанция приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

         В подкрепа на изводите си въззивната инстанция посочва подробни и аргументирани доводи, изведени при напълно изяснена фактическа обстановка въз основа на задълбочен анализ на събраните доказателства, приложимия закон и становищата на страните. Съдът е обсъдил всички относими към случая доводи и е достигнал до законосъобразния извод, че в хода на административното производство не са допуснати нарушения, които да са съществени до степен, променяща крайния резултат.

         Неоснователен е довода на касатора за допуснато противоречие с материалния закон, т.к. въззивната инстанция е обосновала правните си изводи при пълно и точно изясняване именно на релевантните факти и обстоятелства и те са в пълно съответствие с приложимите норми, както за основанието, така и за размера на наложеното наказание.

         В съответствие с това и вменената му доказателствена тежест административно-наказващия орган е доказал наличието на всички обстоятелства, описани в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление, които са послужили като основание за санкциониране на нарушителя и обуславят материалната законосъобразност на оспорения акт.

         На тази база съдът е преценил, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление са спазени изискванията на разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и е постановил решението си при спазване на процесуалноправните и материалноправни норми.

         Предвид изложеното, настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение №62/15.01.2018г. на Районен съд – Бургас постановено по а.н.д. № 5418/2017г.

                           

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                           2.