Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  880           /11.05.2016 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети май две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                              Веселин Енчев

 

при секретар К.Л.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 573/2016 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от началник на група с сектор „Пътна полиция“ при ОД – Бургас на МВР против решение № 171/11.02.2016 година по н.а.х.д. № 5657/2015 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 14-0769-004949/30.01.2015 година на началник на група към сектор „Пътна полиция“ към ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, за нарушения на чл. 20 ал.2 и чл. 123 ал.1 т.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 179 ал.2 и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, на С.П.П. са наложени административни наказания както следва: „глоба“ в размер на 200 лева (за първото нарушение); „глоба” в размер на 100 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца (за второто нарушение).

Касаторът оспорва решението с твърдения, че е незаконосъобразно. Според него, извършването на двете нарушения е доказано в съдебното производство, въпреки твърдението на актосъставителя, че не си спомня нищо от съставения АУАН по повод възникналото пътнотранспортно произшествие (ПТП) с участието на С.П..

Иска отмяна на решението на РС и потвърждаване на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП С.П. е наказан за две нарушения: 1. Че на 04.09.2014 година, около 16:15 часа в град Бургас, на кръстовище на улица „Митрополит Симеон“ и улица „Антим І“, управлява лек автомобил с регистрационен № ***, като при движение с несъобразена скорост допуска ПТП с велосипедист (Д.Б.), в резултат на което са причинени материални щети по велосипеда и е убито на място куче (лабрадор), съпровождащо велосипедиста и 2. Че като участник в ПТП не остава на място, а напуска мястото на произшествието, без да уведоми службата за контрол, като така не изпълнява задълженията си на участник в ПТП.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че осъществяването на фактическите състави на нарушенията не е установено от наказващия орган в хода на съдебното производство. Разпитаният актосъставител – Цветан С. – пенсионер, бивш служител на МВР, е заявил, че не може да си спомни нищо от случая и декларативното потвърждение от негова страна на записаното в АУАН не е било достатъчно, за да се приеме, че извършването на нарушенията е доказано.  Затова РС е отменил НП.

Касационната жалба е частично основателна.

Съгласно § 6 т.30 от ДР на ЗДвП, "пътнотранспортно произшествие" е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

Според чл. 123 ал.1 т.3 от ЗДвП, Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен: когато при произшествието са причинени само имуществени вреди да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието; ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие и съвместно уведомяват службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието; ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

Нормата на § 6 т.10 от ДР на ЗДвП определя като пътно превозно средство всяко съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

В конкретния случай, по делото пред РС е доказано безусловно настъпването на ПТП. В административнонаказателната преписка са приложени АУАН и декларация от водача на лекия автомобил (лист 4 и 6 от н.а.х.д. № 5657/2015 година). В тях подробно са описани причините за инцидента и неговия механизъм. На нерегулирано кръстовище, като се е движил по път с предимство, с около 30 – 40 км/ч, водачът е блъснал бързо движещия се велосипедист (идващ отляво), придружаван от куче, в резултат на което велосипедистът е откаран в болнично заведение за преглед с охлузвания на крайниците, а кучето е загинало на място. И водачът на лекия автомобил и велосипедистът са управлявали пътни превозни средства, по смисъла на § 6 т.10 от ДР на ЗДвП. Водачът не е останал на място и не е уведомил контролните органи за настъпилото произшествие. Данните, съдържащи се в АУАН и в декларацията, са достоверни и еднопосочни и е следвало да бъдат кредитирани от РС, въпреки заявената липса на какъвто и да е спомен от разпитания актосъставител. Сблъсъкът има характер на ПТП, защото е причинен в процеса на движение на ППС, а от него е възникнало нараняване за велосипедиста и материална щета, изразяваща се в смъртта на придружавалото го куче.

Настоящият касационен състав приема, че извършването на първото нарушение, описано в НП – по чл. 20 ал.2 от ЗДвП – не е доказано от наказващия орган. Действително, настъпило е ПТП, но от фактите, описани в декларацията на водача и съставения АУАН, се установява, че кръстовището в което се е състоял инцидента, не е регулирано и С.П. (идващ отдясно на велосипедиста Божков) се е движил съобразно разпоредбата на  чл. 48 от ЗДвП, поради което няма вина за произшествието. Решението на РС е законосъобразно – в тази си част.

Доказано е, обаче, извършването на второто нарушение, описано в НП – напускането на мястото на произшествието в нарушение на чл. 123 ал.1 т.3 от ЗДвП. Този факт е установен с АУАН и с декларацията на С.П.. Настоящият състав не споделя тезата на РС за недоказаност на нарушението предвид формалното изявление на актосъставителя, че е издател на акта, но няма никакъв реален спомен от самото ПТП. Видно от преписката, инцидентът е възникнал на 04.09.2014 година, а декларацията от П. и АУАН са с дати 08.09.2014 година, т.е. актосъставителят С. не е очевидец нито пък е констатирал непосредствено нарушението след извършването му, за да може да възпроизведе при разпита си пред РС нещо различно/допълнително от данните в декларацията, по които е съставен АУАН. С.П. изрично заявява, че след настъпилото ПТП е напуснал мястото, без да уведоми контролните органи – изложената от него причина в декларацията (по „взаимно съгласие“) е неотносима към съставомерността на деянието му при условие, че от произшествието не са предизвикани единствено материални щети (по велосипеда и смъртта на кучето), а другият участник е бил наранен (с „охлузвания на крайниците“).В този смисъл, решението на РС, в частта, в която НП е отменено за наложеното наказание по чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП, е незаконосъобразно и следва да се отмени, като вместо него се постанови диспозитив, с който НП да се потвърди – в тази си част.

С оглед на изложеното, на основание чл. 221 ал.1 и чл. 222 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 63 ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 171/11.02.2016 година по н.а.х.д. № 5657/2015 година на Районен съд – Бургас В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 14-0769-004949/30.01.2015 година на началник на група към сектор „Пътна полиция“ към ОД – Бургас на МВР, с което на С.П.П., на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца.

Вместо него постановява

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0769-004949/30.01.2015 година на началник на група към сектор „Пътна полиция“ към ОД – Бургас на МВР В ЧАСТТА, в която на С.П.П., на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца.

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 171/11.02.2016 година по н.а.х.д. № 5657/2015 година на Районен съд – Бургас – в останалата му част.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: