ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 680                                  дата  23 април 2014 год.                град Бургас

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 23 април 2014  год.

 в следния състав:

 

                                                                                                       Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: ……………………………

Прокурор: ………………………..…

 

разгледа адм. дело № 573 по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от А.В.Е., гражданка на Руската Федерация, с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700812610, издадено на 11.06.2013г., с ЛНЧ **********, в качеството й на майка и законен представител на А.Б.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г.,  с адрес гр.***, чрез адв.В.Б. против покана изх.№ 9/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, гр.Бургас за заплащане на таксата за обучение на сина й А.Н., дължима за първия учебен срок за учебната 2013г./2014г. в размер на 675 евро. Иска се отмяна на поканата, а в условията на евентуалност да се отменят действията по изпълнението, обективирани в тази покана.

Ответникът – Директор на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, представя по делото изисканата от него преписка и изразява становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Съдът, като взе предвид така очертания от жалбоподателката предмет на делото, счита подадената жалба за процесуално недопустима, поради липса на предмет, годен за обжалване, по следните съображения:

По делото не е спорно, че синът на жалбоподателката Е. А.Б.Н. е ученик в 9-ти  клас в НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас. С уведомление изх.№ 365/12.09.2013г. е уведомена, че ученикът А.Н. подлежи на платено обучение през учебната 2013/2014г., съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП, Наредба № Н-5/08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и Заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието, относно размер на таксите и начина на заплащане на образователните услуги.

С декларация вх. № 200 от 22.10.2013г. жалбоподателката е заявила, че като родител на А.Б.Н. е запозната с условията за платено обучение на чужди граждани в НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас, съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП и Наредба № Н-5/08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и е получил копие от Заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието относно размер на таксите и начина на заплащане на образователните услуги и копие на Раздел ІІІ от Наредба № Н-5/2008г.

До жалбоподателката Е. е изпратена покана № 9/06.01.2014г., подписана от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас, с която е поканена да заплати таксата за обучение на А.Б.Н. за първия учебен срок на учебната 2013/2014г., която е в размер на 675 евро и следва да бъде преведена до 31.01.2014г. по посочената банкова сметка ***.

Обжалваната покана няма характер на административен акт по смисъла на АПК. Съгласно чл. 21 ал. 1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Процесната покана има уведомителен характер, като посочената в нея сума за плащане, както по размер така и по основание, не е определена от издателя на поканата – директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас, а дължимостта на таксата за обучение е установена с нормата на §4, ал.3 от ДР на ЗНП, съгласно която норма, в българските училища в страната и в чужбина могат да се обучават и чужди граждани срещу заплащане, като размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и в общинските училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката, като в конкретния случай размерът е определен със Заповед РД09-609/07.05.2009г. на министъра на образованието. В този смисъл, поканата няма характер на акт, с който се установява дължимостта на посочената сума, който акт би подлежал на съдебен контрол и след влизането му в сила, придобива характер на изпълнително основание.

Процесната покана, според съдържанието си, не е и покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл.277, ал.1 от АПК, т.е. не е акт издаден в хода на изпълнителен процес, в каквато насока, в условията на евентуалност, са друга част от възраженията на жалбоподателката. Не са налице данни изобщо за наличието на образуван изпълнителен процес, в рамките на който да се търси процесната защита и в този смисъл тя не подлежи и на оспорване по реда на чл.294 и сл. от АПК.

На основание изложените мотиви следва да се приеме, че жалбата на А.В.Е. против покана изх.№ 9/06.01.2014г., издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, е лишена от предмет, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата, подадена от А.В.Е., гражданка на Руската Федерация, с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700812610, издадено на 11.06.2013г. с ЛНЧ **********, в качеството й на майка и законен представител на А.Б.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г.,  с адрес гр.***, чрез адв.В.Б. против покана изх.№ 9/06.01.2014г., издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 573/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                     СЪДИЯ: