О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                              Номер    483        01.03.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на първи март през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №572 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искане на общински съветник К.Ж.Б. за прогласяване нищожността, респ. отмяната като незаконосъобразен на Протокол №37а от 13.02.2018г., изготвен от председателя на Общински съвет Бургас и преподписан от протоколист, с който е извършена поправка в Протокол №37 от заседанието на Общински съвет Бургас, проведено на 30.01.2018г. 

При проверката на допустимостта на съдебното оспорване, съдът констатира следното:

Искането, по което е образувано настоящото дело е подадено до Административен съд – Бургас, като в същото се обяснява, че председателят на Общинския съвет Бургас еднолично е извършил поправка на протокола от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018г. По повод на тази поправка е възникнал спор с общинския съветник Б., който обаче не е бил решен от Общински съвет Бургас на следващото негово заседание.

Съгласно разпоредбата на чл. 29 от ЗМСМА, за всяко заседание на общинския съвет се води протокол, като съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него, а при спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание. Вместо да отправи искането си поповод спорната поправка на протокола по реда на чл.29 от ЗМСМА до Общински съвет – Бургас, общинският съветник е депозирал искането до съда.

Идентична, макар и по-толерантна откъм срока за поправка на протоколите на Общински съвет Бургас се явява процедурата одобрена с разпоредбата на чл.58 от актуалния ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС.

Съдът счита, че възникналият спор във връзка с извършената еднолично от Председателя на Общински съвет Бургас  поправка на протокола от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 30.01.2018г. подлежи на решаване от Общински съвет- Бургас по реда на  чл.29 от ЗМСМА, а не от съда, поради което образуваното дело не е подведомствено на съда и следва да бъде прекратено и изпратено като преписка на Общински съвет- Бургас, който е компетентен да се произнесе по него. Едва измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорен пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, по аргумент от разпоредбата на чл.45, ал.11 ЗМСМА.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 130, ал. 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 572 по описа на Административен съд Бургас за 2018г.

 

ИЗПРАЩА делото като преписка на Общински съвет – Бургас за разглеждане и произнасяне по спора, възникнал между общинския съветник К.Ж.б. и Председателят на Общински Съвет Бургас относно извършена еднолично от последния поправка в протокола от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 30.01.2018г. по реда на  чл. 29 от ЗМСМА.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

Препис от настоящето определение да се изпрати на общинския съветник К.Ж.Б. ***.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: