Р Е Ш Е Н И Е

 

        674                                    19.04.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Й.Б.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Ванина Колева  КНАХ дело № 572 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Активи Консулт“ ЕООД, ЕИК ***, гр. Бургас, против Решение № 11 от 09.02.2017 год., постановено по НАХД № 628 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Поморие, с което е потвърдено НП № НП-5207010211/02.11.2016г. на Директора на Дирекция „ПМДТ“ на Община Поморие, с което за нарушение чл. 98, ал. 2, т. 3 ЗДвП, на основание чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на касатора е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на Районен съд – Бургас е неправилно и немотивирано. Счита, че извършеното от дружеството нарушение представлява маловажен случай. Навежда доводи, че не е спазена нормата на чл. 42, т. 7 ЗАНН, поради липса на ЕГН на актосъставителя и свидетеля по акта. Моли съда да отмени решението на РС Поморие.

Ответникът – Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ при община Поморие, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд –Поморие, като правилно и законосъобразно, счита, че следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Поморие, с Решение № 11 от 09.02.2017год., постановено по НАХД № 628 по описа за 2016г., е потвърдил НП № НП-5207010211/02.11.2016г. на Директора на Дирекция „ПМДТ“ на Община Поморие, с което за нарушение чл. 98, ал. 2, т. 3 ЗДвП, на основание чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на „Активи Консулт“ ЕООД е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че е спазен срокът по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН за съставяне на АУАН, както и че не са допуснати други нарушения на процесуалните правила. На следващо място съдебният състав е приел, че не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, поради което е потвърдил същото.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление „Активи Консулт“ ЕООД е санкционирано за това, че при извършена на 20.10.2016г. проверка в Община Поморие по подадена декларация по чл. 14 от ЗМДТ, дружеството не е спазило законоустановеният срок за подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 в срок по ЗМДТ за придобит търговски обект, закупен на 14.03.2014 и въведен в експлоатация на 30.05.2016 г. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 5207010204/20.10.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Нарушението е безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства и не се отрича от касатора. В мотивите на постановеното решение районният съд е обсъдил подробно и задълбочено представените писмени доказателства. В тази връзка настоящият касационен състав изцяло споделя изложените съображения, с които е потвърдено наказателното постановление.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал.1 от ЗМДТ за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Неизпълнението на тази разпоредба е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл. 123, ал.1 от ЗМДТ - имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева за юридическите лица и едноличните търговци.

Направеното от касатора искане за приложение на чл. 28 от ЗАНН настоящата инстанция намира за неоснователно. В случая прилагането на чл. 28 от ЗАНН, поради маловажност на извършеното административно нарушение по съображения, че нарушението е за първи път и това обуславя неговата по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид, е неприложима, тъй като, дали са настъпили конкретни вреди от неизпълнението на задължението, установено в чл. 14, ал.1 от ЗМДТ, е ирелевантно при преценката, дали е налице маловажност на административното нарушение, защото самото то е формално. Съставът на административно нарушение не включва настъпване на вредоносни последици от неспазване на задължението за деклариране на новопридобит недвижими имот в 2-месечен срок от придобиването му. Достатъчно е да е осъществено изпълнителното деяние под формата на бездействие, за да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на задълженото лице по ЗМДТ.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 09.02.2017год., постановено по НАХД № 628 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Поморие.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

 

 

                                                                            2.