ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 572 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Фиван” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ М. – Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да не се дава ход на делото. Изразили сме подробно становище, че жалбата е просрочена.

Заявявам, че лицето Н.И.К. е деловодител в дирекция „ОДОП” Бургас. Тя притежава електронен подпис, квалифициран електронен подпис. Представям разпечатка от е-писмо, изпратено от Н. К. на 29.04.2014г. до е-адрес, на лице, посочено в приложеното в преписката пълномощно.

АДВОКАТ М. – Считам, че възражението на ответника следва да бъде оставено без уважение. С настоящата жалба искам да направя искане за възстановяване на срока, тъй като считам, че решението по административното обжалване е връчено на лице, което няма представителна власт, което е видно от приложеното по делото пълномощно. К. С. има пълномощно, но не носи представителна власт относно получаване на актове във връзка административно и последващо получаване на актове от администрацията, конкретно за нашия ревизионен акт.

Други доказателства няма да сочим. Твърдим, че е съобщено на лице без представителна власт и правим искане за възстановяване на срока.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Първо считам, че не сме в хипотезата на искане за възстановяване на срока за обжалване. От представените доказателства считам, че трябва да е установено, че възможността за възстановяване на срока за обжалване е пропусната. Твърди се, че решението не е връчено на лице без представителна власт и срокът не е започнал да тече.

Лицето К. С. е с приложено по делото пълномощно, и съм приложила и електронна извадка от електронния регистър на НАП, където е деклариран електронен адрес за получаване на съобщения за самото дружество. Твърдя, че това е електронния адрес и мисля, че не се оспорва това, че това е деклариран от него адрес. А съгласно разпоредби на ДОПК, връчването се извършва на деклариран за изпращане на съобщения електронен адрес.

 

Съдът, въз основа на представените по делото доказателства във връзка срочното подаване на жалба, както и от представените в днешното съдебно заседание установи, че потвърждение за получаване на електронно съобщение, посредством което е съобщено на жалбоподателя за издаване решение № 128/28.04.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас е получено по електронен път в дирекцията на 10.05.2014г. Обстоятелството е удостоверено на л.41 от делото, като потвърждаването е подадено от К. С., от електронен адрес ****** и е получено от Н.И.К., която е старши специалист в отдел „Данъчно-осигурителна практика” в дирекция „ОДОП” Бургас (л.311).

По делото, на л. 60 е представено пълномощно, с което управителя на жалбоподателя е упълномощил две лица да го представляват пред ТД на НАП и други държавни учреждения за подаване, получаване и подписване на документи във връзка с дейността на фирмата. Това са юридическото лице „Актив 2005” ЕООД и физическото лице К. Г. С.

По делото, на л.40 е представена електронна извадка за декларирания от жалбоподателя електронен адрес, с твърдение на представителя на ответника в днешното съдебно заседание, че това именно е електронния адрес, деклариран от „ФИВАН” ООД.порва от представителя на жалбоподателя. Оспорва се представителната власт на К. Г. С., но не и електронния адрес, който дружеството е декларирало пред ТД на НАП.

По делото също така са налице доказателства, от които се установява, че съобщаването на ревизионния акт също е извършено по електронен път (л.21), като отново е изпратен на електронния адрес ******, до пълномощника К.С., която е потвърдила получаването на електронното съобщение, с което се съобщава за издаването на ревизионния акт.

От тези доказателства съдът счита, че следва да се приеме наличие на надлежно съобщаване на решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас извършено по електронен път на 10.05.2014г. по реда регламентиран в разпоредбата на чл.30, ал.6 от ДОПК.

Възражението на пълномощника на жалбоподателя, че връчването не е надлежно, тъй като лицето не е упълномощено да извършва такива действия, съдът счита за неоснователно, защото от съдържанието на цитираното по-горе пълномощно се установява, че двете упълномощени лица притежават права да представляват жалбоподателя пред кое да е ТД на НАП, както и пред други държавни учреждения, да подават, получават и подписват всякакви документи във връзка с дейността на търговското дружество.

В случая едно от упълномощените лица е получило документ, във връзка с дейността на фирмата и това е решението на Директора на Дирекция „ОДОП” по процесното ревизионно производство.

Доколкото жалбата е депозирана на 18.05.2015г., а срокът за обжалване изтича на 25.05.2014г., съдът счита, че възражението на ответника за недопустимост на жалбата поради просрочие е основателно.

По отношение направеното в днешното съдебно заседание изявление от процесуалния представител на жалбоподателя, в което се съдържа искане за възстановяване на срока за обжалване, съдът счита, че искането е недопустимо. То е възражението за ненадлежно връчване на решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, а именно, че лицето, на което е връчено решението, не е надлежно упълномощено да извършва такива действия от името на титуляра.

Съдът, по-горе изложи мотиви защо счита, че упълномощеното лице К.С. притежава права, произтичащи от пълномощното на л.60 от делото, да получава документи, адресирани до жалбоподателя във връзка с неговата дейност, каквото е решение № 128/28.04.2014г.

Отделно от това основателно е възражението на процесуалния представител на ответника, че възражението за връчване на решението на ненадлежно лице не може да се отнесе към основание за възстановяване на срока за обжалване, а в случай, че е основателно, може да послужи за извод, свързан със срочното подаване на жалбата.

По изложените съображения и на основание чл.151, ал.1 от ДОПК и чл.26 от ДОПК вр. чл.161, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: № 1186

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ФИВАН” ООД, с БУЛСТАТ 102909361, представлявано от И. П. С., в качеството на управител, с адрес за кореспонденция гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.7, вх.3, ет.4, против ревизионен акт №02 1302322/31.01.2014г. издаден от органи по приходите, в частта, в която е потвърден с решение №128/28.04.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, като просрочена.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 572/2015г. по описа на АСБ.

ОТХВЪРЛЯ искането за възстановяването на срока за обжалване на ревизионен акт №02 1302322/31.01.2014г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Бургас в потвърдената ме с решение №128/28.04.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас част.

Определението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: