ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети юли                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 572 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Г.П. се явява лично и с адвокат С..

За ответника - директор на Териториално поделение на НОИ Бургас се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне самоличността на вещото лице, както следва:

Т.Ж.Д.- 61г., българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Вещото лице Д.- Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Вещото лице Д., на въпроси на адвокат С.: Определянето на този нов коефициент ще доведе до незначителна промяна в размера на пенсията. За себе си съм направила изчисления, които не съм отразила в заключението, тъй като не ми е поставена такава задача, но при този коефициент пенсията би възлязла на 911.16 лева, при определен размер от 909.80 лева с разпореждането на НОИ.

Вещото лице Д., на въпроси на юрисконсулт Д.: При изчислението на ИК 2 за втория период съм ползвала периодите, посочени в справката, представена по делото от НОИ, където са посочени подпериодите на базисния период. Използвала съм именно тези периоди, признати за трудов стаж.

 

Вещото лице Д., на въпрос на съда: Не мога да преценя на какво се дължи тази разлика между изчисленията на НОИ и моите, защото самото математическо изчисление не е представено от НОИ. Аз го правя ръчно, а тяхното е софтуерно, така че не можах да разбера от къде се явява тази разлика.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице Д. за положения труд възнаграждение в размер на 140 лева, съобразно представената справка-декларация, платими от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат С. – Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Д. – Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

Адвокат С.- С оглед на получения коефициент, който вещото лице категорично заяви, че поддържа, моля да постановите решение, с което да отмените решението на директора на РУ ”СО”, като незаконосъобразно и да задължите пенсионния орган да издаде ново разпореждане за преизчисляване на пенсията на доверителя ми съгласно новия коефициент на вещото лице. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми съдебно-деловодни разноски, включително адвокатско възнаграждение.

Юрисконсулт Д.– Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалваното решение на директора на Териториално поделение на НОИ Бургас по съображения, изложени в самото решение на директора. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: