Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 766             03.04.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1.Галина Радикова                  

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 572 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Зам. Директора на ТД на НАП – гр. Бургас против Решение №128 от 29.01.2013г., постановено по НАХД №4610/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №838/23.10.2012г., издадено от Зам. директора на ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на “Евро 89 Д. – М. сие” СД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – “Евро 89 Д. – М. сие” СД, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на “Евро 89 Д. – М. сие” СД със седалище и адрес на управление, с. Д., общ. Руен, обл. Бургас, със законен представител Х.И.М., против наказателно постановление №838/23.10.2012г., издадено от Зам. Териториалния директор на ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е отменил атакуваното наказателно постановление като е приел, че в хода на административнонаказателното производството са допуснати съществени нарушения на закона изразяващи се в противоречие между описателната част на АУАН и НП и правната квалификация на деянието.

Прието е, че актът е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушителя, а постановлението в шестмесечния срок от съставянето на акта, както и че описаната в акта и наказателното постановление фактическа обстановка се установява от събраните доказателства, но с оглед неправилната правна квалификация на нарушението съдът е отменил оспореното НП.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да бъде отменено, като едновременно с това оспореното НП бъде потвърдено.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

На първо място, първоинстанционния съд, както и наказващият орган правилно са приели, че не физическото лице-законен представител, а именно юридическото лице е адресат на императивните норми на КСО, тъй като то се явява работодател и осигурител за лицата, работещи при него на трудов договор.

На следващо място, правилна е преценката на БРС и за това, че чл.3, ал.3 от Наредба Н-8 от 2005г. разделя осигурителнозадължените лица на няколко групи, като за всяко от тях вменява задължение за депозиране на декларация образец №6 в различни срокове и през различни интервали.

Според словесната част на описаното в АУАН и НП нарушение се касае за неподадена в срок месечна декларация образец №6, а според правната квалификация, посочена като нарушена  - чл.3, ал.3, т.3 от Наредбата. Доколкото към момента на осъществяване на адм. нарушение липсва т.3 сред разпоредбите на чл.3, ал.3 от въпросната Наредба, не може да се приеме тезата за допуснато объркване и неяснота, довела до нарушаване правото на защита на нарушителя, поради което горното обстоятелство неправилно е преценено от БРС като съществено нарушение на материалния закон, което ограничава правото на защита на санкционираното дружество.

Самата санкционна норма на чл.355 КСО ангажира адм. наказателната отговорност на нарушителя за неспазване  разпоредбата на чл.5, ал.4 КСО, което обстоятелство по делото е надлежно установено и за същото не се спори. Липсва процесуално задължение за привръзка на нарушената норма с други, уточняващи съдържанието й такива и доколкото в описателната част допуснатото нарушение е описано пълно, точно и ясно, не може да се възприеме изводът на първоинстанционния съд за нарушаване правото на защита на нарушителя.

Поради изложеното, оспореното решение следва да бъде отменено, а наказателното постановление потвърдено.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2-ро от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №128 от 29.01.2013г., постановено по НАХД №4610/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №838/23.10.2012г., издадено от Зам. директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на “Евро 89 Д. – М. сие” СД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №838/23.10.2012г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на “Евро 89 Д. – М. сие” СД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.