Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 633              11 април  2017  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на шести април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г. Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Б.Ч.

Прокурор Величка Костова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 571 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Г.Г.Х. *** против решение № 69/06.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 1683/2016 г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0304-002372 от 25.08.2016г. на  началник сектор при ОД МВР - Бургас, РУ Несебър, с което на касатора, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10.00 лева, а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и твърди, че  оспореното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и е необосновано. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - началник сектор при ОД МВР - Бургас, РУ Несебър, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и  не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд - Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд -Несебър с решение № 69/06.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 1683/2016 г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 16-0304-002372 от 25.08.2016г., издадено от началник сектор при ОД МВР - Бургас, РУ- Несебър, с което на Г.Х. ***, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1,2 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10.00 лева, а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място Г.Г.Х. управлявал моторно превозно средство като при извършена проверка от служител в сектор „Пътна полиция“ при  ОД МВР - Плевен не представил свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него, както и свидетелство за регистрация на управляваното МПС,  с което нарушил разпоредбите на чл.100, ал.1, т.1 и т.2 ЗДвП, за което е правилно санкциониран на основание чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП, като са му наложени две отдени наказания глоба, всяко по десет лева за извършените нарушения.

Г.Г.Х. е санкциониран за това, че на 22.08.2016г. около 00.10 часа,  когато бил спрян за провека, докато управлявал лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, с рег.№ *** в к.к. „Слънчев бряг“ КПП Магура, посока алея-1, не представил на контролния орган  свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към него, както и свидетелство за регистрация на управляваното МПС. За установеното нарушение на същия е съставен АУАН № Г624849/22.08.2016 г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и на НП, както и при постановяване на обжалваното решение.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

            Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани доказателства по делото, като е обсъдил всички възражения на жалбоподателя. 
           Неоснователно е възражението на Х. за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при постановяване на оспорения съдебен акт. Районният съд правилно е кредитирал показанията на свидетеля Х., отчитайки обстоятелството, че същите се подкрепят от останалите писмени доказателства. Изложил е мотиви за причините, поради които не е взел предвид показанията на свидетелката Ц., които изцяло се споделят от настоящия касационен състав, а именно възможната заинтересованост на свидетелката от изхода на делото, тъй като тя живее на семейни начала с Х. и противоречието на нейните показания с останалия доказателствен материал. 
            Видно от обстоятелствената част на АУАН и на НП нарушенията са детайлно и ясно описани и правилно квалифицирани едното по чл. 100, ал.1, т.1 ЗДвП, а другото по чл.100, ал.1, т. 2 ЗДвП. 
          Неоснователни са възраженията на касатора относно неточното посочване в АУАН и в НП на времето на извършване на нарушенията, тъй като разминаването, което той сочи от петнадесет минути е ирелевантно за тяхното установяване, като се има предвид обстоятелството, че от началото на проверката до констатирането, че водачът не носи документи, е изминало време. 
              Фактическа обстановка е правилно установена от районния съд, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло. Извършването на нарушенията и самоличността на нарушителя са установени по несъмнен и категоричен начин.
            Административнонаказателната отговорност на Х. е подведена под правилната санкционна разпоредба на чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП, като  за двете нарушения са му наложени две отделни наказания глоба, всяко в размер на 10.00 лева. 
            С оглед изложеното решението на районния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила. 
             Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/06.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 1683/2016 г. по описа на Районен съд - Несебър.

    Решението е окончателно.

       

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        2.