Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    977                от 20.05.2016 г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 571 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите против Решение № 198/16.02.2016 г. постановено по НАХД № 5681/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 36895/21.10.2015 г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 127, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на „Мишел-М“ ЕООД на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – „Мишел-М“ ЕООД, ЕИК 102858155, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк „Работнически жилища“ *** и съдебен адрес ***, адв. К.В., БАК, редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, като излага доводи в подкрепа на тази теза.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Мишел-М“ ЕООД против Наказателно постановление № 36895/21.10.2015 г.на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което за нарушение на чл. 127, ал. 1  от ЗЗП на основание чл. 222 от ЗЗП на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че процесното наказателно постановление е необосновано, тъй като не става ясно как точно е установена датата на административното нарушение, посочена от административнонаказващия орган..

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав възприема като неоснователно оплакването на касатора относно установения от първата инстанция порок на наказателното постановление – не посочване на точната дата на нарушението. Не може да бъде прието твърдението, че нарушението от страна на санкционираното дружество е извършено на 25.05.2015г. Това е така, защото на добавения текст под датата и подписа върху жалбата „Ходихме в търговския обект, намиращ се на улица „Фердинандова“…. Няма дата, няма данни за автора. Под текста не е положен подпис. Следователно, правилни са изводите на районния съд, че не може категорично да се докаже на коя дата търговецът е отказал да приеме рекламацията. Ако касаторът твърди, че това е датата 25.05.2015 г., то тогава рекламацията е приета от търговеца и нарушението следва да се квалифицира като такова по смисъла на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП, тъй като приетата рекламация не е надлежно вписана.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198/16.02.2016 г. постановено по НАХД № 5681/2015 г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                            2.