ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 03.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІІ административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 571 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Щ.Г., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с днес представено пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че не следва да бъде даван ход на делото, тъй като съм представила доказателства, от които е видно, че за жалбоподателя към настоящия момент не е налице правен интерес от оспорване на Решение № РД-25/24.02.2014 г. на Директора на ТП на НОИ Бургас. С решенето на Директора на ТП на НОИ е потвърдено разпореждане за отказ за изплащане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност на жалбоподателя, което разпореждане е отменено впоследствие с друго Разпореждане № А-02-000-00-00681708 от 31.03.2014г. и обезщетението, което се следва на лицето, е изплатено на жалбоподателя на 02.04.2014 г. Към момента жалбоподателят не ни е сезирал, че не е получил преведената сума.

 

СЪДЪТ, като съобрази изразеното становище от представителя на ответната страна, както и приложения към молба от 08.04.2014 г. заверен препис от разпореждане от 31.03.2014 г. и с оглед пасивното процесуално поведение на жалбоподателя, приема, че от една страна оспореният административен акт е оттеглен преди днешното съдебно заседание, а от друга страна към настоящия момент оспорващият няма правен интерес от оспорването. Тези отрицателни процесуални предпоставки са пречка за развитие на настоящото производство, което следва да бъде прекратено.

По изложените съображения на основание чл. 159, т. 3 и т. 4 от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Щ.Г. против Решение № РД-25/24.02.2014 г. на Директора на ТП на НОИ Бургас, с което е  потвърдено Разпореждане № О-02-000-00-00681708/22.01.2014 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ Бургас;

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №571/2014 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок,  който срок за ответника тече от днес, а за жалбоподателя – от съобщаването.

Препис от определението да се връчи на всяка от страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: