Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер    784                         28.04.2017  година         град  Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:      1. Чавдар Димитров

                                                                                     2. Ванина Колева

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 570 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителите – РД - Бургас, против Решение № 34/17.01.2017г. постановено по НАХД № 564 по описа за 2016г. на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 29659/25.02.2016г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас, към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите (НП) , с което на „Съни Дрийм“ ЕООД за нарушение на чл.224 от Закона за туризма (ЗТ), на основание чл.224 ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

В касационната жалбата касаторът твърди,  че решението на Районен съд – Несебър е неправилно и незаконосъобразно. Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Ответникът – „Съни Дрийм“ ЕООД, редовно уведомен, изпраща за процесуален представител адвокат Н., с пълномощно от предходната инстанция.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Несебър, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, като подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК е процесуално допустима. 

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

С процесното наказателно постановление „Съни Дрийм“ ЕООД е санкционирано за това, че на 16.06.2015г., в „лоби-бар“, явяващ се прилежащо заведение към туристически обект МН Палома, продължава да извършва туристическа дейност – ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект, като не изпълнява Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № №1044/04.09.2012г. на Председателя на КЗП. Съставен е констативен протокол и акт за установяване на административно нарушение № 0029659/15.09.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че  са налице съществени нарушения на чл.42, т.3 и т.4 от ЗАНН, и на чл.57, ал.1, т.5 от същия закон, което е основание за отмяна на НП. От съдържанието на сочената за неизпълнена Заповед №1044/04.09.2012г. не можело да се направи извод спрямо кой туристически обект е наложена ПАМ. Счита, че са налице две НП за едно и също нарушение.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.2, т.2 от ЗТ, туристически обекти са заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и барове.

По съществото на спора, районният съд правилно е установил, че действително има издадени две НП за едно и също нарушение. Според тях санкционираното дружество е осъществявало туристическа дейност в нарушение на чл.224 от ЗТ, а именно в неизпълнение на заповед №1044/04.09.2012г. за налагане на ПАМ. Установява се, че за същото деяние, на същата дата е констатирано същото нарушение и освен процесното НП е издадено и НП № 29596 от 25.02.2016 г.  (издадено е на същата дата, на която е издадено и обжалваното по настоящото дело НП). Единствената разлика в двете постановления е в описанието на обекта, в който е допуснато нарушението - описанието на обекта, спрямо който е наложена ПАМ и който е осъществявал дейността в нарушение на закона. В процесното НП, обекта е описан като „лоби-бар“, а видно от другото НП № 29596/25.02.2016г., обектът е описан като заведение за хранене и развлечение (ЗХР), прилежащо към МН Палома.

Предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, правилно РС е приел за установено, че към момента на извършване на проверката на 16.06.2015г. действително е имало две заведения, прилежащи към туристическия обект МП Палома, като едното от тях е работило, а другото не, както и, че не става ясно спрямо кой от двата обекта е наложена ПАМ. В заповедта е посочено само ЗХР към самостоятелни стаи Палома-1, стопанисвано от санкционираното дружество. Това описание на туристическия обект, както е приел РС, съвпада с описанието на туристическия обект посочен в НП №29596/25.02.2016г., но не и с описанието дадено в процесното НП.

Затова, напълно се споделят изложените в съдебното решение мотиви, че от съдържанието на заповед № 1044/04.09.2012 г., издадена от председателя на КЗП не може да се индивидуализира туристическия обект, за който тя се отнася. Никъде в заповедта не е посочено изрично, че се касае за какъвто и да е "лоби-бар". Административнонаказващият орган е следвало да изследва въпроса, дали преди или след налагане на ПАМ, въпросния обект, за който е издадена заповедта е обособен в два отделни.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 178.01.2017год., постановено по НАХД № 564 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ  1.

 

                                                                          2.