Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 927                                          28.05.2014 година                         гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осми май                                        две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 570 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Агротех- ВГ”ЕООД, с ЕИК 201867234, представлявано от управителя Г.Р.Ш., против решение № 307 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 4579/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 307 от 24.02.2014 г. по н.а.х.дело № 4579/2013 г. БРС е потвърдил наказателно постановление № 36498-О-F016177/ 17.01.2013г, издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП- гр.Бургас, с което на основание чл.179, вр. чл. 125, ал.5 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 лева, за това, че, в качеството си на задължено лице, регистрирано по ЗДДС, не е подал в законоустановения срок справка-декларация по ЗДДС за данъчен период м. юни 2012 г.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради което моли да бъде преквалифицирано деянието като маловажен случай. В тази връзка сочи, че неподаването на справка-декларация в законоустановения срок не е умишлено или с цел прикриване на задължение за внасяне на ДДС, а по невнимание на счетоводителя. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, е съобразено от наказващия орган при определяне размера на наказанието и не е от естество да обоснове извод за маловажност на случая. Що се отнася до доводите за липсата на вина, в случая те са ирелевантни, доколкото отговорността на търговеца е обективна.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, седемнадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 307 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 4579/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.