Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1106   

 

град Бургас, 18.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 570/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите е оспорил решение №53/2013г. постановено по АНД № 3935/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № НП027032/09.07.2012г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Билла България” ЕООД за нарушение на л.9,ал.3 от Закона за защита на потребителите(ЗЗП) на основание чл.198 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е необосновано и неправилно. Касаторът иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че констатираното от наказващия орган деяние не нарушава разпоредбите, касаещи етикирането на стоките и обозначаването на цените на стоките и услугите, уредени в ЗЗП и в този смисъл не нарушава и чл.9, ал.3 от същия закон, която разпоредба е посочена от наказващия орган като нарушена. Съдът е направил извод, че след като всяка от разфасовките на шпековия салам е притежавала етикет на български с цена на продукта за единица мярка, с грамаж на самата разфасовка и с цена на разфасовката с оглед грамажа, които са обявени в български лева и са крайни, то няма законова пречка към информацията на етикета за всяка от разфасовките на шпековия салам да бъде допълнително поставен и етикет за стойността на същата стока за 100 гр. от продукта, стига тази стойност да съответства пропорционално на посочената върху етикета цена за килограм от продукта, както е в процесния случай. Според съда допълнителната информация за цена на 100гр от продукта не може по никакъв начин да подведе или да въведе в заблуждение потребител, който е с нормални възприятия, психически способности и интелектуален капацитет, при положение че всяка от разфасовките предварително е опакована и притежава етикет с посочен точен грамаж и цена на килограм и на разфасовката. По тези съображения съдът е отменил обжалваното пред него наказателно постановление, като е приел, че не е налице съставомерно деяние.

Настоящият състав не споделя тези изводи на районния съд по следните съображения:

От събраните пред районния съд доказателства се установява, че при направена проверка на 03.04.2012г. в магазин „Билла 519”, находящ се в гр.Бургас, ж.к „Изгрев” № 178, е констатирано предлагането за продажба на 5 броя шпеков салам „Маджаров”, всеки във вакуумна опаковка. Върху всяка бройка е бил поставен етикет с информация за производителя, за вида на артикула, грамажа на разфасовката, цената на килограм – 17.90лв. и цената на конкретната разфасовка, с оглед теглото й. В близост до изложения шпеков салам е бил поставен етикет на търговеца, съдържащ следната информация: „Салам шпеков „Маджаров” 100гр. – 1.79 лв.” като никоя от петте разфасовки салам „Маджаров” не е била от 100гр. По тази причина наказващия орган е приел, че допълнително поставения от търговеца етикет за цена на 100гр. на шпеков салам „Маджаров” подвежда потребителите в нарушение на чл.9, ал.3 от ЗЗП.

Според тази разпоредба информацията, съдържаща се в етикета трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. Районният съд е приел, че всеки потребител, който е с нормални възприятия, нормална психика и интелектуален капацитет не би се подвел след като посочената в допълнителният етикет информация за цената на 100гр. от продукта съответства пропорционално на цената на килограм от същия продукт. Законът обаче не поставя никакви изисквания към потребителя за определени способности, които той следва да притежава, когато възприема информацията, съдържаща се в етикета. Законът не изисква потребителят да е с нормални възприятия, с нормални психични способности и с някакво ниво на интелектуален капацитет, защото законът е длъжен да постави на равно всички потребители, независимо от техните интелектуални възможности и здравословно състояние от гледна точка на психика и възприятия. Вярно е, че ако потребителят е минимално образован, може да чете и да смята и да извършва непретенциозен анализ на възприета информация от различни етикети, би разбрал, че допълнително поставения етикет, касаещ 100гр от продукта се отнася именно за такъв грамаж, а не представлява цената на една разфасовка или на килограм от продукта. За да се приложи правилно закона обаче, следва да се дължи сметка за точния му разум, според който съдържанието на етикета следва да е такова, че да не подвежда кой да е потребител, независимо от неговите физически и умствени възможности.

Отделно от това следва да се посочи, че е абсолютно ненужно, когато на щанда няма разфасовки от 100гр., да се поставя етикет, който да показва цена на продукта за 100гр., което води до индиция, че този етикет е поставен именно за да подвежда. Закона за защита на потребителите категорично изисква от търговеца етикета да бъде така оформен, че информацията да е разбираема, достъпна, ясна и лесна за отличаване. Освен това и да не бъде подвеждаща. Всички тези изисквания, които законодателят е въвел към информацията, съдържаща се в етикета също говорят за липсата на претенция спрямо възможностите на потребителя, напротив изисква се поднасянето на информация да е достатъчно лесно, ясно и достъпно, така че да бъде разбрано от всеки потребител.

По изложените съображения решението на районния съд следва да се отмени като неправилно, а по съществото на спора да се потвърди наказателното постановление, тъй като в хода на съдебното производство, развило се пред първата инстанция са събрани достатъчно доказателства, от които се установява, че не са налице съществени нарушения на процесуалните правила по съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление, както е приел в мотивите си районния съд. Нарушението е доказано, категорично е установено, че на посочената в наказателното постановление дата при извършената проверка от контролния орган е констатирана фактическата обстановка описана в АУАН и наказателното постановление. Спорът е правен и се свежда до това, дали описаното в наказателното постановление съставлява нарушение на чл.9, ал.3 от ЗЗП или е несъставомерно деяние.

Настоящият състав по-горе в мотивите си изложи съображения защо счита, че процесното деяние е нарушение по смисъла на чл.9, ал.3 от ЗЗП.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №53/2013г. постановено по АНД № 3935/2012г. по описа на Районен съд Бургас, вместо него постановява:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №027032/09.07.2012г. издадено от директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр.Бургас, към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.9, ал.3 от ЗЗП на „БИЛЛА България” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 300лв., на осн. чл.198 от ЗЗП.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: