Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1017             08.06.2012   град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Веселин Енчев

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 570 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на ЕТ Н. - Х.В. против Решение №157/27.01.2012г., постановено по НАХД №4746/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №25702-О-0022066/21.04.2010г., издадено от Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на ЕТ Н. - Х.В. със седалище и адрес на управление в гр.***за нарушение на чл.125, ал.5 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС)  и на основание на чл.179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да се отмени потвърденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание се представлява от адв. Д., който поддържа касационната жалба.

Ответникът по касация – Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като твърди, че съществува разлика между описаното в наказателното постановление нарушение и приложената правна норма, което е съществено процесуално нарушение. Иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на ЕТ Н. - Х.В. против наказателно постановление №25702-О-0022066/21.04.2010г., издадено от Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на  търговеца – жалбоподател за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС и на основание на чл.179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.. Установява се по делото, че „ ЕТ Н. - Х.В. е регистриран по ЗДДС на 14.04.2006г. и като данъчно задължено лице и не е подал справка - декларация по ЗДДС и информация от отчетните регистри включително и на магнитен носител за данъчен период месец февруари 2010г. в законоустановения срок до 15.03.2010г. за което е съставен АУАН №0022066/26.03.2010г., връчен лично на В. на 26.03.2010г. Срещу АУАН не са постъпили възражения. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което и тези два акта следва да породят целените с тях правни последици. Такива биха били допуснати при неспазване на изискванията за форма и съдържание на властническите актове до степен да не могат да породят правно действие или да накърнят правото на защита на дееца, поради което и изложените в тази насока в жалбата доводи са неоснователни, включително и за приложение на чл.26 от НК. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай БРС неправилно е приел, че разпоредбата на чл.125, ал.5 ЗДДС визира едно единствено нарушение, вместо уредените с нея три отделни изпълнителни деяния, като този пропуск на първоинстанционния съд в конкретния случай повлиява крайния съдебен акт.  Описаните в оспореното НП нарушения действително са две, като второто не касае неподаване на отчетни регистри в законоустановения срок, а неподаване на информация от отчетните регистри, което нарушение само по себе си е наказуемо на основание нормата на чл.181 ЗДДС. В тази връзка касаторът е следвало в текста на процесното наказателно постановление изрично да разграничи за коя точно хипотеза налага имуществена санкция на юридическото лице, което безспорно не е сторил и е нарушил правото на защита на административнонаказателно отговорното лице.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №157/27.01.2012г. постановено по НАХД №4746/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №25702-О-0022066/21.04.2010г., издадено от Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на ЕТ Н. - Х.В. със седалище и адрес на управление в гр.***за нарушение на чл.125, ал.5 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС)  и на основание на чл.179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, и вместо него постанови:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №25702-О-0022066/21.04.2010г., издадено от Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на ЕТ Н. - Х.В. със седалище и адрес на управление в гр.***за нарушение на чл.125, ал.5 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС)  и на основание на чл.179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.