О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

203/24.01.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд –  Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти януари, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:    

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 разгледа адм.д. № 56/2018 година.

 

Делото е образувано по жалба от Г.С.Г. и К.И.Г. със съдебен адрес ***, чрез адвокат П.В., против заповед № 2105/28.11.2017 година на кмета на община Несебър.

С оспорената заповед на С.А.Х.от град Елхово, улица „Царибродска“ № 1а е наредено да премахне преместваем обект „павилион“ с размери 1,26/1,92 метра и височина 2,50 метра, поставен в собствения на жалбоподателите поземлен имот с идентификатор 53045.502.276 по КККР на град Обзор.

Жалбоподателите твърдят, че поставянето на павилиона е резултат от незаконосъобразни действия на самата общинска администрация и в административното производство са допуснати процесуални нарушения.

След като съпостави съдържанието на заповедта, доказателствата в административната преписка и приложимото право, съдът приема, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес.

За да е налице правен интерес от оспорването на административен акт, е необходимо волеизявлението на административния орган – издател да има непосредствен/пряк неблагоприятен ефект в правната сфера на адресата на акта.

В конкретния случай, непосредственото неблагоприятно действие на заповедта на кмета на общината възниква единствено по отношение на собственика на преместваемия обект – С.Х. – адресат на акта, но не и за собствениците  на поземления имот, в който е бил разположен този обект (Г.Г. и И. Г.). В този смисъл, подадената жалба се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

С оглед на изложеното, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.С.Г. и К.И.Г. със съдебен адрес ***, чрез адвокат П.В., против заповед № 2105/28.11.2017 година на кмета на община Несебър.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 56/2018 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: