Р Е Ш Е Н И Е

 

     273                                             22.02.2017г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд,  двадесети състав, в публично заседание на тринадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. Х.

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Х. административно дело № 56 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация.

Образувано е по жалба от Ч.Г.Г.,*** против Отказ за предоставяне на обществена информация, обективиран в писмо рег.№ 94-01-42431/3/ от 28.12.2016г. подписано от инж. Ч.К. – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, във връзка с подадено от жалбоподателя заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-01-42431/14.12.2016г. по описа на община Бургас.

Иска се обявяване нищожността на отказа или отмяна му като незаконосъобразен и да бъде задължен административния орган да предостави исканата информация на материален носител. Претендира се за присъждане на направените по делото разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят Ч.Г.Г. се явява лично и поддържа жалбата съобразно изложените в нея доводи и съображения.

         Ответната страна – Заместник кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас се представлява от адвокат З.Х., който оспорва жалбата като неоснователна, като излага съображения в тази насока.

         БАС, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

          Оспорващият Ч.Г.Г. подал заявление за достъп до обществена информация № 94-01-42431/14.12.2016г. до кмета на община Бургас, с искане да му бъде предоставен достъп до следната информация: 1.За мястото, което е между бл.19 и бл.77 в к-с „Зорница” – схема на пътната маркировка и пътните знаци; - проектна документация и обяснителна записка относно тази схема; протоколи – решения на ЕСУТ при Община Бургас и на Общински съвет – Бургас, за посочения участък; окончателен генерален план за организация на движението /ГПОД/ за съответния район, одобрен по реда на чл.15 от Наредба № 1/17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата; 2.Заповед на кмета на община Бургас, която одобрява окончателния генерален план за организация на движението в гр.Бургас /ГПОД/ за съответния район, одобрен по реда на в гр.Бургас чл.15 от Наредба № 1/17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата и 3.Длъжностна характеристика на К.И.С. – заместник кмет на Община Бургас.

          Посочил е, че желае да получи исканата информация във вид на копия, на хартиен носител.

         С писмо рег.№ 94-01-42431/3/ от 28.12.2016г. подписано от инж. Ч.К. – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, на жалбоподателя било отказано предоставянето на достъп до обществена информация по заявление с вх. № 94-01-42431/14.12.2016г. по описа на община Бургас.

Административният орган е обосновал отказа си с аргумента, че  не разполага с поисканата с т.1 и т.2 от заявлението обществена информация, а относно искането по т.3 от заявлението за предоставяне на длъжностна характеристика е посочено, че същата не представлява обществена информация.

Отказът за предоставяне на обществена информация бил получен лично от Ч.Г. на 06.01.2017г., чрез известие за доставяне по пощата.

Недоволен от постановения отказ Ковачев го обжалвал пред Административен съд – Бургас, чрез административния орган с жалба вх.№ 94-01-42431/4/09.01.2017г. по описа на община Бургас.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна – адресат на постановения отказ, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество същата се преценя като основателна поради следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – инж. Ч.К. – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, в рамките на правомощията му, съгласно чл.28, ал.2, вр. с чл.3, ал.1 от ЗДОИ и на основание заповед № 249/28.01.2016г. на кмета на община Бургас.

При издаване на оспореното решение административният орган не е допуснал нарушение на административно-производствените правила, които да обосноват отмяната му на това основание. Същото е издадено в предвидената от закона форма, съдържащо необходимите реквизити и фактическите, и правни основания за издаването му.

Съгласно легалната дефиниция по чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Задължените субекти са регламентирани в чл.3, като в ал.1 е предвидено, че този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, а в ал.2 е предвидено, че законът се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от: 1. публичноправни субекти, различни от тези по ал.1, включително публичноправните организации; 2. физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

Основна характеристика на обществената информацията е възможността чрез нея да може да бъде създадено собствено мнение /на лицата, които искат предоставяне на тази информация/ относно дейността на задължените субекти. Последните са лицата, които са задължени да осигурят достъпа до обществена информация, а информацията, чието предоставяне се иска, следва да е свързана с дейността именно на задължените лица. Предвид това, за да се приеме, че информацията, до която е поискан достъп, е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тя трябва да е свързана с дейността на органа, от когото е поискана - да се съдържа в издаден от него акт /официална обществена информация/ или да е събрана, създадена или съхранявана във връзка с официалната информация/служебна обществена информация.

В конкретния случай решаващият административен орган се е позовал на разпоредбата на чл.33 от ЗДОИ, като е посочил, че не разполага с поисканата в т.1 и т.2 от заявлението на жалбоподателя обществена информация. Относно искането по т.3 от заявлението за предоставяне на длъжностна характеристика, в отказа е посочено, че същата не представлява обществена информация.

Съдът намира, че изложените от административния орган аргументи за издаване на оспорения отказ са неоснователни и незаконосъобразни предвид следното:

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Според алинея втора на посочения член за организиране на движението по пътищата се използват светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения, които се поставят само след възлагане от собственика или администрацията, управляваща пътя, при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3. В алинея трета е посочено, че условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно ал.1 на пар. 

 

 

 

1а. от ДР на ЗДвП областните управители и кметовете на общините набелязват мерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии, като за целта разработват програми съгласувано с комисията по пар.1, ал.1. В алинея втора на разпоредбата е посочено, че към областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии по безопасност на движението по пътищата, които съобразно алинея трета координират и контролират проблемите по безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване.

Според чл.19, ал.1 т.2 от Закона за пътищата, общинските пътища се управляват от кметовете на общините, като съгласно чл.36и, ал.2 от закона условията и редът за създаване на организация за безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътната инфраструктура, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация се определят с наредбата по чл.3, ал.3 от Закона за движението по пътищата. Според чл.36и, ал.3 от ЗП условията и редът за използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредбата по чл.14, ал.1 от Закона за движението по пътищата.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата  

 

 

 

стопанинът на пътя възлага проектирането на организацията на движението и отговаря за изпълнението и поддържането й в съответствие с проекта. Според пар.1, т.1 от ДР на наредбата „стопанин на пътя” е собственикът или администрацията, която управлява пътя.

Съгласно чл.3, ал.3, т.1 и ал.4 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, пътната маркировка се нанася в населените места и селищните образувания - съгласно проект, разработен въз основа на генералния план за организация на движението, който се изработва, съгласува и одобрява при условията и по реда на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата.

Според чл.3, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 18 oт 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата, се поставят в обхвата на пътя при спазване изискванията на тази наредба, като в населени места и селищни образувания - съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генералния план за организация на движението и се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2001г. за организиране на движението по пътищата.

С разпоредбата на чл.18, ал.3, т.11 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас /приет с решение на Общински съвет – Бургас, протокол № 4/04.12.2015г./, към Общинския съвет се създава постоянна Комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението.  Комисията е в състав от петима членове, председател и заместник – председател.

От анализа на цитираните разпоредби следва, че съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗДвП, в населените места пътните знаци се поставят съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генерален план за организация на движението /ГПОД/. Процедурата по изготвяне на такъв е уредена в Наредба № 1/17 януари 2001г. за организация на движението по пътищата, като с чл.15 от нея е указано, че окончателният проект се одобрява от кмета на съответната община. Правомощията на кмета са уредени в ЗМСМА, а като орган на изпълнителната власт /чл.38, ал.1 от ЗМСМА/ при изпълнение на своите функции постановява заповеди /чл.44, ал.2 от ЗМСМА/. Подпомагане дейността му във връзка със създаването на организацията за безопасност на движението се осъществява от съответни комисии, като в конкретния случай това е постоянна Комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението при община Бургас.

Предвид изложеното съдът приема, че кметът на община Бургас, респективно ответникът по делото заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, упълномощен от кмета с нарочна заповед, е задължено лице по чл.3, ал.1 от ЗДОИ. В този смисъл позоваването от административния орган на разпоредбата на чл.33 от ЗДОИ е неправилно и незаконосъобразно, тъй като същата се отнася до случаите, в които органът не е нормативно задължен да създава и съхранява исканата информация, какъвто очевидно не е случаят в настоящият казус.

         По силата на цитираните по-горе разпоредби от различни нормативни актове, кметът на общината носи отговорност на осигуряване дейността по безопасността на движение по общински пътища и в този смисъл следва да създава и съхранява исканата информация, посочена в заявлението на жалбоподателя с вх. № 94-01-42431/14.12.2016г. по описа на община Бургас, респ. да разполага с нея. Дори и да не е приет ГПОД и да не е издадена заповед от кмета за одобряването му, то в общинската администрация следва да са налични схеми на пътната маркировка и пътните знаци, проектна документация, обяснителни записки, доклади, протоколи от заседанията и решенията от съответните ресорни комисии, в т.ч. на комисията по обществен ред, сигурност и безопасност на движението при Община Бургас, относими към посочения в заявлението район от територията на гр.Бургас. Освен това в оспорения отказ не са изложени мотиви относно липсата на посочените документи, предвид задължението на кмета и общинската администрация да осигури безопасността на движението в процесния участък, чрез приемане на съответни решения и изготвяне на схеми за движение.

         Настоящият съдебен състав намира за неоснователно и изложеното от административния орган като мотив за издаване на оспорения отказ, че длъжностната характеристика на  заместник-кмета на община Бургас не представлява обществена информация. Длъжността заместник-кмет е публична и чрез информацията за неговите права и задължения може да бъде създадено собствено мнение /на лицата, които искат предоставяне на тази информация/ относно дейността на задължените субекти, което е и основната характеристика за това дали определена информация има обществен характер или не.

С оглед изложеното съдът намира, че постановеният отказ да бъде предоставена исканата от жалбоподателя информация, обективиран писмо рег.№ 94-01-42431/3/ от 28.12.2016г. подписано от инж. Ч.К. – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, е незаконосъобразен, като издаден при неправилно приложение на закона и в несъответствие с неговата цел, поради което следва да бъде отменен, а преписката да бъде върната на административния орган за ново произнасяне.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, съдът намира за основателно искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 13.00 лева, съобразно представената по делото вносна бележка.

 Водим от горното и на основание чл.41, ал.1 от ЗДОИ и чл.174 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Отказ за предоставяне на обществена информация, обективиран в писмо рег.№ 94-01-42431/3/ от 28.12.2016г. подписано от инж. Ч.К. – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, във връзка с подадено от жалбоподателя заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-01-42431/14.12.2016г. по описа на община Бургас.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на Ч.Г.Г.,*** направените по делото разноски в размер на 13.00 /тринадесет/ лева.

ВРЪЩА преписката на директора на административния орган за ново произнасяне като го задължава в 14 – дневен срок от съобщението за влязло в сила решение да предостави достъп до исканата обществена информация, съобразно дадените в мотивите на решението указания за приложение на закона.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: