ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На шестнадесети март                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 56 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.В.Д., редовно призована, се явява лично и с адвокат П.А., редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ АТАНАСОВ: Поддържаме  изцяло подадената от нас жалба и направените в нея доказателствени искания. Както сме заявили в жалбата, с оглед становището на ответната страна по обстоятелството приложена ли уличната регулация, ще направя съответно искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.: Уточнявам, че след издаване на визата е изградена и постройката и това е през 2001 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Моля да бъде приобщена към доказателствения материал представената административна преписка от Община Несебър.

Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

Считам, че не е предмет на настоящото производство прилагането на ПУП-а, предвид това, че предмет на съдебното производство е законосъобразността на заповедта на Кмета на Община Несебър, с която е наредено премахване на процесния строеж.

По отношение на това къде се намира процесният имот, моля да бъде приета комбинирана скица, издадена от инж. Танева, и заповед №174/14.08.2001 г. Комбинираната скица представлява извадка от плана, одобрен със заповед № 174/14.08.2001 г. Посочвам, че процесният имот на скицата е изчертан в долния край на УПИ 204 и е означен със сигнатура 03.

АДВОКАТ АТАНАСОВ: Считам, че  заповедта следва да бъде приета като доказателство, но оспорвам представената комбинирана скица, тъй като считам, че не може да бъде годно доказателствено средство и няма характер на официален документ.

Във връзка с направеното оспорване ще моля да бъде назначена една съдебно-техническа експертиза, със следните задачи:

Към  застроителния регулационен план на квартала, в който се намира процесният имот, има ли изготвен план за улична регулация? Ако има изготвен такъв план, вещото лице да отговори на въпроса: Приложен ли е този план и ако е приложен кога – преди издаване на атакуваната от нас заповед на Кмета на Община Несебър или след това?

Проведено ли е предвиденото в чл. 21а, ал. 2 от ЗТСУ (отм.) отчуждително производство?

Моята доверителка обезщетена ли е по предвидения от закона ред или не, и ако е обезщетена, вещото лице да посочи начина на обезщетяване?

Ние твърдим, че моята доверителка е собственик на УПИ, в който е изградена постройката и до ден-днешен няма приложена улична регулация и парцелът на моята доверителка е със същия размер и конфигурация, както когато е бил закупен от нея  и че процесният склад се намира вътре в имота на моята доверителка, а не в имот публична общинска собственост.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам против експертизата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверени преписи от заповед № 174/14.08.2001 г. на кмета на община Несебър и извадка от действащия план на гр. Несебър, изготвена от инж. Танева на 15.03.2016 г. в частта, касаеща процесния имот.

Намира за основателно искането на пълномощника на жалбоподателката за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от него въпроси, а именно: С изменението на плана след придобиване на имота от жалбоподателката и издаване на визата за строителство, провеждано ли е изменение на уличната регулация. В случай, че е налице такова, вещото лице да посочи то засяга ли имота на жалбоподателката. Същевременно вещото лице следва да извърши проверка в Община Несебър дали е провеждано отчуждително производство и евентуално заплащано ли е обезщетение на жалбоподателката и да отговори на въпроса: Към датата на издаване на оспорения акт уличната регулация дали е приложена?

По  тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверени преписи от заповед №174/14.08.2001 г. на Кмета на Община Несебър и извадка от действащия план на гр. Несебър, изготвена от инж. Танева на 15.03.2016 г., в частта, касаеща процесния имот.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от пълномощника на жалбоподателката в днешно съдебно заседание въпроси, с уточнението, направено в обстоятелствената част на това определение.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. Султанка Бончева.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изготвена и делото ще бъде решено при наличните доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.05.2016 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: