ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.02.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети февруари                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 56  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Г.Г. редовно и своевременно призован, се явява лично.

          ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ.КМЕТ по СТРОИТЕЛСТВО ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява,  изпраща за представител  ю.к. З.Х., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.Х.: Моля да не се дава ход на делото, считам жалбата за недопустима тъй като съгласно чл.40 от ЗДОИ  се обжалва само решение или  решение за отказ. В конкретния  случай имаме писмено уведомяване, че обществената  информация не е налична. В случая не е налице и мълчалив  отказа, тъй като  компетентния орган  писмено е уведомил заявителя.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г. - Аз съм представил доказателства, че  трябва да има генерален план, схема. Наредбата трябва да е спазена и тази информация е налична в община Бургас. Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че жалбата е допустима и с оглед обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от Ч.Г.Г.,*** против Отказ за предоставяне на обществена информация, обективиран в писмо рег.№94-01-42431/3/ от 28.12.2016г., подписано от инж. Ч.К. – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, във връзка с подадено от жалбоподателя заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-01-42431/14.12.2016г. по описа на община Бургас.

Иска се обявяване нищожността на отказа или отмяна му като незаконосъобразен и да бъде задължен административния орган да предостави исканата информация на материален носител.

Съдът указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за  издадения отказ.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г. - Поддържам  жалбата, нямам възражение по доклада. Предоставил съм доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Х. - Оспорваме жалбата, няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г. - Поддъръжам това, което съм изложил в жалбата си. 

Ю.К.Х.- Моля да отхврълите жалбата като неоснователна и  недоказана.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: