ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 11.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 56 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.В.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат П.А., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена от днес.

 

Явява се вещото лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 2749/18.03.2016 г. пълномощникът на жалбоподателката представя заверен препис на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 197/14.10.2003 г. и заверен препис на  заповед №КД-14-02-1602/13.11.2007 г. на Началника на СГКК Бургас с искане същите да бъдат приети като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ намира, че представените документи са допустимо доказателство и като такова следва да бъдат приети по делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 197/14.10.2003 г. и заповед № КД-14-02-1602/13.11.2007 г. на Началника на СГКК Бургас.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.Г.Б. – 65 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представела съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ А.: Имам няколко уточняващи въпроса към вещото лице. Първият ми въпрос към г-жа Б. е: Може ли точно да кажете има ли промяна в площта и конфигурацията на имота към датата на получаване на визата за проектиране от главния архитект и към днешна дата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Визата е получена март месец 2001 година, имотът е придобит през 1997 г. с нотариален акт и после има още една сделка, която е  направена 2003 г., м. октомври, така че към датата на придобиване на имота  няма промяна в площта.

ВЪПРОС НА СЪДА: Може ли да кажете коя година е изпълнен строежът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: След 2001 г., но точна дата не мога да кажа, защото няма работни проекти, няма разрешение.

АДВОКАТ А.: Вие сте отговорили, че не е приложена уличната регулация.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Там, където е посочено, че уличната регулация не е приложена съм имала предвид фактическата страна на въпроса. Регулацията не е приложена на място, т. е там на място няма изградена улица такава, каквато е предвидена по план.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: Това, което е изградено на място, съответства ли на визата по технически характеристики?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Фактически изграденото на място не съответства по технически характеристики (начин на изграждани на разрешеното с визата, издадена през м. март 2001 г.). 

ВЪПРОС НА СЪДА: Това застрояване съответства ли на действащия план към момента, защото този план е бил първи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Планът от м. август 2001 г. е първи подробен устройствен за тези имоти и изграденият склад не съответства на предвижданията на този план – в една част е предвидена улица, в която  попада имотът – част от склада.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Освен тази скица-виза други документи като разрешения намерихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Няма други документи.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Искам да уточня, че започнахме изграждането на обекта след издаване на визата и беше готов на 15.07.2001 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо Съдия, от името на  моята доверителка ще моля да постановите решение, с което да отмените изцяло заповед № 1896/30.11.2015 г. на Кмета на Община Несебър по съображения, които ще изложа подробно в писмени бележки в даден ми от съда срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема госпожо Съдия, моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите изцяло заповед №1896/30.11.2015г., като правилна и законосъобразна и моля да ни бъде дадена възможност в указан от Вас срок да представим писмени бележки, в които да изложим подробни съображения.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в защита на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: