Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                574                      24.03.2015 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 56 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „К.М.П.-М.“ ЕООД с ЕИК 202493580, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя М. П. К., против решение № 1952 от 04.12.2014 г. по НАХ дело № 4414/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас. Жалбоподателят моли да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателното постановление, алтернативно- да бъде намален размерът на наложената санкция.

В съдебното заседание представителят на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Излага доводи за липса на финансови средства за заплащане на санкцията.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение 1952 от 04.12.2014 г. по НАХ дело № 4414/2014 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 74636-О-F080413/20.09.2013 г., издадено от директора на дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП- Бургас, с което за нарушение по чл. 355, ал. 1, вр. чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), вр. чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал.1, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, е наложено на касатора „К.М.П.-М.“ ЕООД административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че санкционираното лице не е подало в законоустановения срок декларация образец № 1 в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите, с което е осъществило състава на вмененото му нарушение.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд. С доводи за липса на финансови средства същият моли за отмяна на наложената санкция.

Настоящият касационен състав намира жалбата за неоснователна.

Изложените в акта и в наказателното постановление фактически обстоятелства са установени от наказващия орган по несъмнен начин. Същите правилно са подведени под нормата чл. 355, ал.1 от КСО, в която е предвидено административно наказание за неизпълнение от осигурителя, каквото качество касаторът несъмнено притежава, на задължението по чл. 5, ал.4, т.1 от КСО да подаде декларация образец 1, съдържаща данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, УПФ, ДЗПО, вноските за фонд „ГВРС“, дните в осигуряване и облагаемия доход по закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не са налице и основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Що се отнася до доводите в жалбата относно липса на финансови средства, следва да се отбележи, че това обстоятелство е съобразено от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и основание за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1952 от 04.12.2014 г. по НАХ дело № 4414/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.