Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       1144/27.06.2014                        град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на деветнадесети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Галина Радикова

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 56 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Ес Кей Джи Ентъртеймънт” ООД - гр. София представлявано от управителя К. П. К. против решение № 2583/16.12.2013г., постановено по НАХД № 4587/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 321/01.11.2012г., издадено от кмета на Община Созопол и наложената на С. О. И. глоба в размер на 100 лева на основание чл.7б, ал.4 от Наредбата  за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол за нарушение по чл.7б, ал.1 и ал.2 от същата наредба. Иска от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Касаторът не се явява в съдебно заседание и не се представлява от пълномощник.

Ответникът - кметът на Община Созопол също не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас пледира за отмяна на първоинстанционното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Ес Кей Джи Ентъртеймънт” ООД - гр.София против наказателно постановление № 321/01.11.2012г., издадено от кмета на Община Созопол, с което му е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.7б, ал.4 от Наредбата  за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол за нарушение по чл.7б, ал.1 и ал.2 от същата наредба.  С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил наказателното постановление като е приел за безспорно установено, че Симен Олег Иванов, като представител и съдружник на „Ес Кей Джи Ентъртемънт” ООД  е осъществил състава на нарушението, разписано в чл.7б, ал.1 от наредбата и санкцията му е определена законосъобразно.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от ЗАНН административнонаказателното производство се образува със съставяне на АУАН срещу определено лице. В конкретния случай, началото на административнонаказателното производство е поставено със съставяне на АУАН № 000140/21.08.2012г., в който като нарушител е посочено юридическото лице „Ес Кей Джи Ентъртеймънт” ООД - гр.София. Впоследствие е издадено наказателно постановление № 321/01.11.2012г., с което кметът на Община Созопол ангажира отговорността не на юридическото лице, а на представляващия съдружник в него – С. О. И.. Допуснатото съзнателно или не несъответствие в субекта на адинистративнонаказателната отговорност представлява съществено нарушение на производствените правила и е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление. С оглед на това, решението на БРС, с което е потвърдено наказателното постановление е неправилно и трябва да се отмени, без да е необходимо обсъждане на сочените от касатора други възражения по същество на спора.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 2583/16.12.2013г., постановено по НАХД № 4587/ 2013г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо това постановява

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 321/01.11.2012г., издадено от кмета на Община Созопол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

 

                                                                                                                 2……………………...