Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  1114       20 май 2013  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично  заседание на шестнадесети май, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                        2. Чавдар Димитров

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Галина Колева

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 56 по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, против решение № 1788/23.11.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3139/2012г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 0161/20.04.2012 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/,          с        което на Българска Телекомуникационна компания” АД/ „БТК”АД/, с ЕИК по Булстат 831642181, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от Б.Ж.Л.М.,  е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 /петнадесет хиляди лева/ на основание чл. 332, във връзка с чл. 286, във вр.чл.336 от Закона за електронните съобщения/ЗЕС/.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго по същество, с което да потвърди наказателно постановление 0161/20.04.2012 г. на Председателя на КРС.

Ответникът           по    касационната       жалба Българска Телекомуникационна компания” АД, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба. Моли съда да остави в сила първоинстанционното решение.

 Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 1788/23.11.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3139/2012г. по описа на Районен съд - Бургас е отменил наказателно постановление № 0161/20.04.2012 г. на Председателя на КРС, с което на Българска Телекомуникационна компания” АД е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева на основание чл. 332 от ЗЕС, във връзка във връзка с чл. 286, във вр.чл.336 от ЗЕС.

      За да постанови оспореното решение първоинстанционният съд е приел, че е допуснато съществено процесуално нарушение в административнонаказателното производство, изразяващо се в бланкетно посочване на нарушената законова разпоредба в наказателното постановление – чл.332 във вр.чл.286 от ЗЕС, без да бъде посочено коя конкретно от четирите алинеи на чл.286 от ЗЕС е нарушена. Счел е, че това е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно, без спорът да бъде разгледан по същество. В допълнение е изложил мотиви, че в наказателното постановление не е посочена и дата на извършване на нарушението, което също води до ограничаване правото на защита на лицето, сочено като нарушител и е основание за отмяна на наказателното постановление.

Санкцията на “Българска Телекомуникационна компания” АД е наложена за това, че дружеството е изградило въздушно в гр.Бургас участъци от своята кабелна електронна съобщителна мрежа за предоставяне на фиксирана телефонна услуга, както следва: от КРУ/крайно разпределително устройство/ на адрес: ж.к „Братя Миладинови”, ул. „Струма”№ 66, са изградени въздушно три кабелни линии до адрес: ж.к. „Братя Миладинови”, бл.117, вх.5, като е установено, че едната от тези кабелни линии е за абонат на географски номер 056 832154 на адрес: ж.к. „Братя Миладинови”, бл.117, вх.5, партер.; от КРУ на адрес: ж.к. „Зорница”, магазин от базар, разположен между жилищни блокове № 3 и № 8, са изградени въздушно кабелни линии до другите магазини от базара. За установеното нарушение е съставен АУАН № Б-566 от 21.10.2011г. и впоследствие е издадено наказателно постановление №  0161/20.04.2012 г. на Председателя на КРС.

Основното възражение на касатора е, че липсата на конкретизация на нарушената алинея на чл.286 от ЗЕС не представлява съществено процесуално нарушение. Излагат се и доводи, че датата на извършване на нарушението съвпада с датата на неговото установяване.

Оспореното решение е валидно, допустимо и правилно като краен резултат.

Настоящият съдебен състав не споделя мотивите на районния съд, че непосочването на конкретно нарушената алинея на чл.286 в наказателното постановление представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, тъй като не този пропуск е довел до накърняване правото на защита на лицето, сочено като нарушител.

 Правилен е, обаче, изводът на районния съд, че с непосочване на датата на извършване на нарушението – в случая датата на изграждане въздушно на участъци от кабелната електронна съобщителна мрежа, е допуснато съществено процесуално нарушение - не е спазено императивното изискване на чл.57 от ЗАНН. То не може да бъде санирано и е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

Нормата на чл.336 от ЗЕС, посочена като правно основание за санкциониране на ответника по касация, предвижда налагане на имуществена санкция от 5 000 лв. до 50 000 лв. за юридическите лица, извършили нарушение по чл.332 от ЗЕС, състоящо се в неизпълнение на изискванията на чл.286 от ЗЕС. С чл.286, ал.1 от ЗЕС е въведено изискването кабелните електронни съобщителни мрежи да се изграждат подземно. Следователно, нормата на чл.286, ал.1 от ЗЕС задължава предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да изграждат подземно своите кабелни електронни съобщителни мрежи, което задължение се отнася както за вече реализираните, така и за новоизграждащите се. Последното произтича и от § 13 от ПЗР на ЗЕС, с който изрично е предвидено, че разпоредбите от глава седемнадесета се прилагат и по отношение на електронната съобщителна инфраструктура, изградена преди влизането в сила на този закон. Касае се за дължимост на едно активно поведение – електронните съобщителни мрежи да се изградят подземно. Неизпълнението на това задължение се изразява в изграждане на кабелните електронни съобщителни мрежи въздушно или в непривеждане на вече съществуващи въздушно изградени кабелни мрежи в съответствие с изискването на чл.286, ал.1 от ЗЕС.

 В случая, в АУАН и в наказателното постановление не е посочена датата на изграждането на участъци от кабелната електронна съобщителна мрежа въздушно, а и от фактическото описание на нарушението не става ясно коя от посочените две форми на изпълнителното деяние административно наказващият орган е приел, че е осъществена. Това е процесуално нарушение на императивни законови разпоредби от категорията на съществените, тъй като е ограничено правото на защита на нарушителя да разбере за извършването на какво точно нарушение е санкциониран и да организира адекватно защитата си срещу конкретни констатации в АУАН и в наказателното постановление. В АУАН и в наказателното постановление не е посочено в кой период са изградени въздушно участъците от кабелната електронна съобщителна мрежа преди или след влизане в сила на ЗЕС, нито са посочени доказателства, установяващи тези обстоятелства относно обективната страна на нарушението. Поради това от съдържанието на АУАН и на наказателното постановление не става ясно за какво точно нарушение е санкционирано “Българска Телекомуникационна компания” АД с издаденото наказателното постановление. Недопустимо е волята на административнонаказващия орган да бъде замествана и извличана на базата на предположения.

Неосноватено е възражението, че датата на извършване на нарушението е датата на неговото установяване. Както бе посочено по-горе, пропускът да бъде посочена дата на изграждане на участъците от кабелната електронна съобщителна мрежа, прави невъзможно да се разбере дали нарушението се изразява в действие -  изграждането им въздушно в нарушение на изискванията на чл.286 от ЗЕС или в бездействие – непривеждането на вече изградена и съществуваща мрежа в съответствие с изискванията на чл.286 от ЗЕС.

Посоченото процесуално нарушение води и до невъзможност да се извърши преценка от съда  спазването на сроковете по чл.34 от ЗАНН за образуване на административно-наказателно производство.

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за неоснователна при липса на наведените в нея доводи за отмяна, поради което следва да се остави без уважение, а  решението на районен съд  - Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1788/23.11.2012г., постановено по административно - наказателно дело № 3139/2012г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

        

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.