О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 171        Година 26.01.2010       град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и шести януари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 56 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на Е.С.В. – кмет на Община Айтос, *** против решение № 372/19.12.2009г. на Общински съвет гр.Айтос. С решението на основание чл.21, ал.1, т.9, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА е освободен Кмета на Общината, като представител в Общото събрание на акционерите на “Индустриален и Бизнес парк-Айтос” АД и са избрани 5 общински съветници: К.К., О.Х., Е.А., Р.Р. и Д.О., като представители на общината във всички бъдещи редовни и извънредни общи събрания на горепосоченото дружество, които да действат само заедно, като гласуват по собствена преценка по всички въпроси, предложени за обсъждане и гласуване на общото събрание на акционерите на дружеството. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на решението, поради допуснати съществено нарушение на процедурата по приемането му и се прави искане то да бъде отменено.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените по делото доказателства, намира така направеното оспорване за недопустимо по следните съображения:

Решенията на общинските съвети, подлежат на обжалване по реда на чл.45 ал.3 ЗМСМА пред съответния административен съд, но за да е налице подведомственост на производството пред административен съд следва актът да е административен по смисъла на АПК, тъй като не всички актове на общинските съвети имат такъв  характер, като критерия за отграничаването им  не е формата, а тяхното съдържание. Съгласно чл. 21 ал. 1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Индивидуален административен акт, с оглед ал.2 на чл.21 АПК е и волеизявлението, с което се декларират или констатират вече възникнали права или задължения. В случаите когато общинският съвет действа като орган на управление на гражданскоправен субект, а не като орган, упражняващ властнически правомощия, оспорваните решения нямат характер на властническо волеизявление, съответно на административен акт и административният съд не може да контролира нито законосъобразността им, нито целесъобразността им.

Обжалваното решение № 372/19.12.2009г. на Общински съвет гр.Айтос е прието на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.65, ал.3 от ТЗ – като решение на корпоративен акционер, с което се определят лицата, които ще го представлява в общото събрание на акционерното дружество. Това решение  не е административен акт, доколкото при приемането му Общински съвет гр.Айтос е действал в качеството си на акционер в “Индустриален и Бизнес парк-Айтос” АД, по повод определяне на своите представители при провеждане на общите събрания на дружеството.

Съгласно чл.219, ал.1 от ТЗ общото събрание на акционерите е орган на акционерното дружество, като в състава му съобразно нормата на чл.220, ал.1 от ТЗ се включван  акционерите с право на глас, които участвуват в общото събрание лично или чрез представител. В чл.226 от ТЗ е предвидено, че всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. В случая правата на Община Айтос, като акционер в това търговско дружество се упражняват от общинския съвет и той има право да упълномощава лица, които да го представляват в общите събрания на акционерите. Дейността по избиране на представител е регламентираната от правилата на ТЗ и има изцяло гражданскоправен характер и упълномощаването, съответно оттеглянето на пълномощията, представляват гражданскоправни сделки, които не съдържат в себе си властническо волеизявление и страните са равнопоставени. Въпреки, че с решението се засягат права на жалбоподателя, това не е следствие на властническо волеизявление. Ето защо, обжалваното решение не представлява разпореждане на орган на власт в това му качество, а е волеизявление с гражданскоправен характер на акционер в едно акционерно дружество и не подлежи на контрол за законосъобразност по реда на административното правораздаване.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че жалбата на Е.С.В. – кмет на Община Айтос следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.В. – кмет на Община Айтос, *** против решение № 372/19.12.2009г. на Общински съвет гр.Айтос.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 56 по описа за 2010г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: