ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 569 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мегозор” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – началник отдел „Местни данъци и такси при община Несебър - редовно призован, се представлява от гл.юк. В., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещите лица инж. С.И. и Т.Д..

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от дружеството-жалбоподател, представлявано от адв. В., в която е заявено, че поради служебен ангажимент не може да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото. Заявено е искане за изслушване на двете експертизи, като е деклариранa липса на въпроси към тях. В цитираната молба е изразено становище по същество на спора, като е формулирано искане за присъждане на направените разноски по представения списък на разноските.

 

По хода на делото:

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 12.06.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 14.06.2017 г. – т.е. извън законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

юк. В.: Да се изслуша заключението на вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза. Не възразявам да бъде изслушано и вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, въпреки че заключението не в срок. Нямам възражения.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

юк. В.: нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице С. И. в размер на 350,00 лв., 250,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 250 лв. – 20.06.2017 г./

указва на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100,00 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, на което снема самоличност, както следва:

 

Т.Ж.Д.- **години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

юк. В.: нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Т. Д. в размер на 250,00 лв., платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 250 лв. – 20.06.2017 г./

 

юк. В.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приключва събирането на доказателствата.

 Дава ход на делото по същество:

 

юк. В.: Моля да отхвърлите жалбата на „Мегозор” ООД като неоснователна и недоказана. Моля да ни дадете възможност в определен от Вас срок да представим подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

 Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: