ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.05.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 569 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мегозор” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър - редовно призован, се представлява от гл.юк. В., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Мегозор” ООД против Акт за установяване на задължения по декларация № 1181/18.11.2016 г. на главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4527/09.05.2017 г., подадена адв. В. като процесуалния представител на дружеството-жалбоподател. Във въпросната молба е заявено, че поради невъзможност за явяване в днешно съдебно заседание адв. В. не възразява по хода на делото, като е формулирала искания по доказателствата, а именно: формулирано е искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на конкретно формулирани в молбата въпроси, както и допускане на съдебно-счетоводна експертиза също с конкретно поставени към нея въпроси.

 

Юк. В.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете като доказателства представените от мен в днешно съдебно заседание Заповед № 528 от 25.06.2008 г. на началник отдел „Местни данъци и такси”, Справка за разходите в дейност бкс - кметство Обзор” за 2011 г. - 2015 г. включително, както и маршрута на сметосъбиращ автомобил на бкс – Обзор III район, където попада и въпросният обект.

Моля да ми бъде предоставена възможност да ангажирам допълнителни писмени доказателства за следващо съдебно заседание като пътни листи и справка относно местоположението на имота.

По отношение формулираното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза възразявам, тъй като от служебната справка, която ще представя ще се види местоположението на имота.

По отношение на искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза не възразявам.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение искането за допускане на експертизи, формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя съдът намира така формулираното искане за процесуално допустимо.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в община Несебър, а при необходимост и оглед на място да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба с вх. № 4527/09.05.2017 г.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 250,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-техническа експертиза инж. С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

Допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки в община Несебър и изчисления да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба с вх. № 4527/09.05.2017 г.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 250,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: