О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   1224                        от 01.06.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи май две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Веселин Енчев

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Г.М. като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 569 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 70 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по предложение на Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 1280/05.05.2010 г., издадено от Началник РУП Несебър, с което на Н.С.Б., ЕГН **********; със съдебен адрес ***, офис „Кристал Клиър“, на основание чл. 182, ал. 2, т. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца. На основание Наредба № І-1959 на МВР на водача са отнети общо 10 контролни точки. В предложението се излагат съображения, че са налице условията на чл. 70, б. „в” от ЗАНН, а именно: се открият обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда. Иска се от съда да приеме предложението за основателно, да възобнови административнонаказателното производство по влязлото в сила Наказателно постановление № 1280/05.05.2010 г., издадено от Началник РУП Несебър като се твърди наличието на обстоятелства, които не са били известни на административнонаказващият орган. В съдебно заседание предложението се поддържа от представителя на Окръжна прокуратура.

Административнонаказващият орган - Началник РУП Несебър,  редовно уведомен, не се представлява в процеса и не изразява становище по предложението.

Адресатът на административната санкция - Н.С.Б. не се явява в съдебно заседание, не се представлява, не ангажира становище.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 71, изречение второ, във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗАНН предложението за възобновяване на административнонаказателното производство се прави от окръжния прокурор и се допуска за разглеждане в случаите по б. „в” в двегодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление. В настоящия случай сезиращото предложение изхожда от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, т.е. от надлежна страна, но е депозирано пред Административен съд Бургас след изтичане на предвидения в чл. 71, изречение второ от ЗАНН срок, поради което е процесуално недопустимо.

От фактическа страна по делото е установено, че Наказателно постановление № 1280 е издадено от Началник РУП Несебър на 05.05.2010 г., а видно от разписката на л. 7 на първоинстанционното дело, същото е връчено на Н.С.Б. на 05.06.2012г. Б. не е упражнил правото си на обжалване на постановлението в седемдневен срок съгласно нормата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, поради което наказателното постановление е влязло в сила на 13.06.2012 г. (която дата е посочена и в разглежданото предложение). С оглед на това и предвид нормата на чл. 71 от ЗАНН, крайният срок до който е било допустимо да се внесе предложение за възобновяване е 13.06.2014 г. В случая, сезиращото съда предложение е регистрирано с изх.№ 1249/5 от 23.03.2015 г. на Окръжна прокуратура Бургас, т.е. след изтичане на законоустановения двугодишен срок.

 

Предвид изложеното, предложението на Административния ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас за възобновяване на административнонаказателно производство е недопустимо и следва да се остави без разглеждане.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас за възобновяване на административно наказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 1280/05.05.2010 г., издадено от Началник РУП Несебър, с което на Н.С.Б., ЕГН **********; със съдебен адрес ***, офис „Кристал Клиър“, на основание чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца.

 

Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.                                                                                              

 

 

 

                                                                                                               2.