О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

град Бургас,22.02.2012 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                      ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА КНАХ дело № 569/2012 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател Ж.Г.К. в качеството на ЕТ „Ж.К.” с ЕИК 102172793, със седалище и адрес на управление в гр.Ахтопол, ул.Зеленика №2, е оспорил протоколно определение от 08.02.2012г. по НАХД № 158/2012г., с което Районен съд Бургас е оставил без разглеждане жалбата му против НП № 34586-О-0004807А/22.08.2011г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас и е прекратил производството по делото, поради просрочие на жалбата.

Частният жалбоподател твърди, че съдът неправилно е приел жалбата срещу атакуваното наказателно постановление просрочена. Според него жалбата е изпратена по пощата на 19.12.2011г., поради което е подадена в срок. Иска се отмяна на обжалваното определение.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

С оспореното определение районният съд е приел, че жалбата на Ж.Г.К. срещу НП № 34586-О-0004807А/22.08.2011г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас е подадена на 22.12.2011г. - след изтичане на 7 дневния срок, в който жалбоподателят е имал право да обжалва наказателното постановление, което му е било връчено на 12.12.2011г., поради това е приел, че НП е влязло в сила и е прекратил образуваното съдебно производство.

Определението е неправилно.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, предл. първо от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му.

Видно от направеното отразяване в известие за доставяне с № 1100015065330, НП № 34586-О-0004807А/22.08.2011г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас е било връчено на 12.12.2011г., както е приел и районният съд. В конкретния случай преклузивният 7-дневен срок за обжалване на процесното НП изтича на 19.12.2011г. – понеделник, присъствен ден.

Пред настоящата инстанция жалбоподателят е представил разписка № 001374/PS1142002OQ27 от 19.12.2011г., издадена от „Български пощи” ЕАД, ведно с известие за доставяне № ИД PS 1142 00Q27 (л.8), от които се установява, че жалбата срещу наказателното постановление е била подадена по пощата именно на 19.12.2011г. – денят, в който изтича преклузивният срок за обжалване, което означава, че същата е подадена в срок. Действително пред районният съд такива доказателства не са събрани, но съдът е следвало да инициира събирането им служебно след като е било налице съмнение за просрочие и едва след това да се произнесе по този въпрос.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.02.2012г. на Районен съд Бургас, с което е прекратено производството по НАХД 158/2012  по описа на същия съд.

ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводството.

         Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: