О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /18.07.2011 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на тридесети юни две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ:   Даниела ДРАГНЕВА

                                                                           Веселин ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев ЧКНАХД № 569/2011 година

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от Л.К.Д. в качеството му на управител и собственик на ДЗЗД „ДАЙМ” - Бургас против протоколно определение от 10.02.2011 година, постановено по н.а.х.д.№ 4989/2010 година по описа на Районен съд – Бургас (РС), с което е оставена без разглеждане жалбата му и е прекратено производството по делото. Жалбоподателят счита че обжалвания  административен акт е нищожен и моли да се прогласи неговата недействителност.

Ответникът заместник - кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по частната жалба.

          Прокурорът дава заключение за оставяне в сила на определението на първоинстанционния съд.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока, предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

          С обжалваното определение РС е прекратил производството по н.а.х.д. № 4989/2010 година. За да постанови определението си съдът е приел, че жалбата е подадена след предвидения в закона седмодневен срок.

Жалбата е неоснователна. По направените възражения за нищожност на наказателното постановление, следва да се има в предвид, че в чл.59 ал.2 от ЗАНН е предвиден срок за обжалването му, като законодателя не е разграничил основанията за това и не е предвидил възможност да се оспорват наказателните постановления с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето, поради което и това искане би могло да се направи единствено в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН. 

С оглед на изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 10.02.2011 година, постановено по н.а.х.д.№ 4989/2010 година на Районен съд - Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: