ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 568 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГОЗОР“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явяват се вещите лица М.Д. и инж. С.И..

 

По делото е постъпила молба вх. № 6565/27.06.2017 г. от пълномощникът на жалбоподателя, с която не възразя да бъде даден ход на делото, заявява липса на въпроси към вещите лица и становище по приемане на експертизите, както и становище по същество на спора. Представя списък с разноски и доказателства за плащане на адвокатски хонорар. В списъка за разноски, представен с молбата, е направено и искане за присъждането им по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Д.Д. – 52 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице Д. и да определи възнаграждение за положения труд, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 100 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Ж.И. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице инж. И. и да определи възнаграждение за положения труд, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.И..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото заверени преписи от пътни листи с посочени  конкретни номера в придружително писмо и маршрут на сметосъбиращ автомобил на БКС – Обзор – ІІІ район.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от пълномощника на ответника и описани подробно в придружително писмо, подписано от юрисконсулт Великова и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА документите, представени от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание и описани подробно в придружително писмо, подписано от юрисконсулт Великова.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите предявената жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Подробни доводи представям в писмен вид.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: