ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 568 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГОЗОР“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

В днешно съдебно заседание представям маршрут на сметоизвозваща машина, в който е посочена и зоната, където попада и процесният имот, а именно КК „Обзор – Южен плаж“. Документи  с какъв акт е одобрен, моля да ми се предостави възможност да представя в следващо съдебно заседание, както и пътни листи, които са оформени през процесния период от пет години.

Да се приемат представените с преписката доказателства.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила в момента молба-становище от жалбоподателя, с която не се възразява да бъде даден ход на делото, а по доказателствата са направени искания за допускане на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи с посочени задачи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не възразявам да бъдат допуснати експертизите. Моля да бъдат допълнени въпросите към техническата експертиза, като вещото лице отговори има ли до имота на жалбоподателя или в близост до него съдове за събиране на отпадъци, които да го обслужват.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи в копие подзаконовия нормативен акт, въз основа на който са определени задълженията за такса битови отпадъци (ТБО) за целия процесен период в съответна редакция.

На ответника следва да бъде дадена възможност в следващо съдебно заседание да представи доказателства, удостоверяващи датата, на която е изготвен маршрутът на семтосъбиращ автомобил на БКС – Обзор и такива, сочещи органа, който е определил и одобрил този маршрут. Едва след представяне на тези доказателства съдът ще се произнесе по приемане като доказателство на представеното копие от маршрут.

Съдът намира за основателно искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи, които да отговорят на въпросите, формулирани в представената в днешно съдебно заседание молба-становище, с уточнението, че вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза не следва да отговаря на втората част на въпроса, формулиран в т. 1, тъй като същият касае приложението на закона, както и да бъдат допълнени въпросите към техническата експертиза с този, поставен от юрисконсулт В. в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи в копие подзаконовия нормативен акт, въз основа на който са определени задълженията за ТБО за целия процесен период в съответна редакция и му ДАВА възможност да представи и други доказателства, релевантни за установяване на фактите по спора.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи, които да отговарят на поставените в молба-становище вх. № 4936/17.05.2017 г. въпроси, с уточненията към съдебно-счетоводната експертиза, направени в обстоятелствената част на определението, както и техническата експертиза да отговори и на въпроса, поставен от юрисконсулт В. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозити за възнаграждения на вещите лица:

- за съдебно-техническата експертиза в размер на 250 лева, от които 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването и 50 лева, вносими от ответника в 7-дневен срок от днес;

- за съдебно-счетоводна експертиза в размер на 100 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването.

Вещите лица ще бъдат определени в закрито заседание след внасяне на определените депозити.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.06.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: