ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети май                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 568 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.В.П., редовно призован, се явява лично и със служебен защитник адвокат К., назначен с определение на съда от 01.04.2016 година.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: От името на доверителя ми поддържам  исковата молба и моля, госпожо съдия, да уважите направените доказателствени искания за ангажиране на гласни доказателства с посочените в нея трима свидетели, както и да бъдат изискани писмените доказателства под номера от 2 до 5.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам предявения иск.

Поддържам писмения си отговор.

От моя страна няма да соча нови доказателства.

Моля да приемете доказателствата, изпратени с писмения отговор и да ги приобщите към делото. Считам че писмото от Затвора Бургас, подписано от инспектор Н.С. за Началник на Затвора Бургас, дава голяма част от отговорите на доказателствените искания, направени от ищеца в исковата молба.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо Председател, считам, че искът е процесуално допустим.

Нямам искания по доказателствата.

Да се приемат представените писмени доказателства.

По отношение на доказателственото искане на ищеца за разпит на трима свидетели, моля да уточни за какъв период какви обстоятелства ще доказват, с оглед на това дали е целесъобразно да бъдат разпитани двама вместо трима свидетели.

ИЩЕЦЪТ П.: Лицата, които съм поискал да бъдат разпитани в качеството на свидетели за периода от м. април 2014 г. до датата на подаване на молбата, сме били заедно с тях на различни етажи, но не сме били в една килия. Със С.С.Л. съм бил в една килия – № 213, на етаж втори. Д.Е.Д. беше на пети етаж срещу моята килия. Мога да посоча и И.К.Д., с който съм в една килия вече близо година.

Оттеглям искането да бъде допуснат до разпит П.М.П..

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните намира, че следва да уважи доказателственото искане за събиране на гласни доказателства, като до разпит в качеството на свидетели бъдат допуснати лицата Д.Е.Д., С.С.Л. и И.К.Д..

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи справки, съдържаща информация относно характеристиките на помещенията, в които ищецът е търпял наказание лишаване от свобода през процесния период, както и информация относно това за периода ищецът подавал ли е жалби до администрацията на Затвора Бургас, касаещи условията, при които се изтърпява наказание лишаване от свобода.

Следва да задължи ответника да предостави и информация относно наличието на дневник за проверки от санитарните инспектори и при наличие на такъв, какви записи са правени в този дневник за процесния период.

Следва да задължи ответника да представи заверено копие на медицинския картон на ищеца, съдържащ отбелязвания за здравословното му състояние при постъпването му в Затвора Бургас и правени записи за времето от м. април 2014 г. до 12.03.2016 година.

Следва да приеме като доказателства по делото служебна бележка изх. №910/11 от 07.063.2016 г., подписана от Началника на Затвора за доходи на ищеца.

Не следва да приема като доказателство по делото представения заверен препис от писмо вх. № 1095/12. 04.2016 г. по опис на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, тъй като същото писмо не е подписано.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото служебна бележка изх. №910/11 от 07.063.2016 г., подписана от Началника на Затвора.

НЕ ПРИЕМА като доказателство по делото представения заверен препис от писмо вх. № 1095/12.04.2016 г. по опис на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, тъй като същото не е подписано.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Д.Е.Д., С.С.Л. и И.К.Д..

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи справки, съдържаща информация относно характеристиките на помещенията, в които ищецът е търпял наказание лишаване от свобода през процесния период, както и информация относно това за периода ищецът подавал ли е жалби до администрацията на Затвора Бургас, касаещи условията, при които се изтърпява наказание лишаване от свобода.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да предостави информация относно наличието на дневник за проверки от санитарните инспектори и при наличие на такъв, какви записи са правени в този дневник за процесния период.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверено копие на медицинския картон на ищеца, съдържащ отбелязвания за здравословното му състояние при постъпването му в Затвора Бургас и правени записи за времето от м. април 2014 г. до 12.03.2016 година.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.06.2016 г. от 11:00 часа.

Призовка да се изпрати за ищеца в Затвора Бургас с оглед осигуряване присъствието му в съдебно заседание, както и в Затвора Бургас да бъдат призовани допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица – Д.Е.Д., С.С.Л. и И.К.Д..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: