Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      940                   от 11.05.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 567 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на В.И.К.,*** против Решение № 36/25.01.2018 г., постановено по НАХД № 2718/2017 г. на Районен съд - Несебър, с което е изменено Наказателно постановление № 17-0304-003227/28.08.2017 г. на Началник сектор при ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър, с което на касатора са наложени две административни наказания, както следва: 1. За нарушение на чл. 137а, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП, изречение първо - глоба в размер на 50 лева; 2. За нарушение на чл. 103 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП – глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС - за срок от 5 месеца. С оспорения първоинстанционен акт, съда е намалил размера на наложената глоба до 100 лева и размера на лишаването от право да управлява МПС до 3 месеца, като е потвърдил посоченото наказателно постановление в останалата му част. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. М. Стоянова от АК Бургас, която поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – РУ Несебър при ОД на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на В.И.К. против Наказателно постановление № 17-0304-003227/28.08.2017 г. на Началник сектор при ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър, с което на касатора са наложени посочените в т. 1 и в т. 2 административни наказания за установените нарушения.

За да измени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят отмяна на оспорения акт. Съдът по категоричен и несъмнен начин е установил, че жалбоподателката е осъществила твърдяните нарушения, но определения размер на наказанията  за нарушение на чл. 103 от ЗДвП не са отчетени всички фактори, поради което същите следва пропорционално да се намалят.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съдът намира за неоснователни възраженията на касатора относно непосочване в съдържанието на процесното наказателно постановление на мястото на извършване на нарушението. Така заявеното възражение не съответства на текста на оспореното наказателно постановление, в което по безпротиворечив начин е описано мястото на нарушението – Сл. бряг, главна алея, кръстовище до хотел „Свежест“, посока дискотека „Гранд“ – хотел „Лагуна“.

По отношение на заявеното възражение, относно наличието на здравословен проблем, оправдаващ неизползването на предпазен колан, както правилно е отбелязала и районната инстанция, твърдението за наличие на медицински причини, поради които това изискване не може да бъде изпълнено,  е останало недоказано.

Съдът намира за несъстоятелни и възраженията относно констатираното нарушение на чл. 103 от ЗДвП, който указва, че при подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания. По отношение на това нарушение, съда намира отново за неоснователни възраженията относно мястото на извършването му, като по аналогичен начин счита, че начина по който мястото на подаване на сигнала за спиране е посочен в обстоятелствената част на наказателното постановление е достатъчно ясен. Задължението на водача да спре в посочената хипотеза е императивно. Без опора в доказателствения материал е твърдението, че сигналът е бил подаден в района на самото кръстовище и касатора е спрял на първото възможно място. От приложената по делото докладна записка, изготвена от актосъставителя Михайлов се установява, че след подадения „Стоп“ сигнал, водача не е спрял, като е продължил движението си, като е спрял едва след подаден звуков и светлинен сигнал от служебния автомобил до хотел „Лилия“, който се намира на значително разстояние от кръстовището на хотел „Свежест“. 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд –  Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/25.01.2018 г., постановено по НАХД № 2718/2017 г. на Районен съд – Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.