ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.06.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 567 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Мегозор“ ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото не са изготвени заключенията на вещите лица по допуснатите съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 4307/02.05.2017 г. / от л. 279 до л. 357 от делото./

Съдът докладва постъпила молба с вх. № 5709/05.06.2017 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, с която моли да му бъде предоставено допълнително време за изготвяне на заключението, поради късното уведомяване.

Съдът докладва постъпила молба с вх. № 5769/07.06.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която сочи, че е в невъзможност да се яви за днешно съдебно заседание. Желае да бъде даден ход на делото и да се даде възможност на вещите лица да изготвят заключенията си.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. В. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. В.: Моля да се приемат представените от нас доказателства и да се даде възможност на вещите лица да изготвят заключенията си.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените от ответника с писмо вх. № 4307/02.05.2017 г., по опис, доказателства / от л. 279 до л. 357 от делото./

 

Дава възможност на вещите лица да изготвят заключенията по допуснатите съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи.

 

Да се уведомят вещите лица за датата на следващото съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.09.2017 г. от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: