ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.04.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 567 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Мегозор“ ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. В. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. В. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „МЕГОЗОР” ООД, със седалище и адрес на управление: *********, с ЕИК по БУЛСТАТ *******, представлявано от управителя А.М. против Акт за установяване на задължения по декларация № 1179/18.11.2016 г. на старши експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК във връзка с § 2 от ДР ДОПК.

 

юк. В.: Оспорвам жалбата. С нарочна писмена молба Ви представям като доказателства по делото писмени документи, доказващи сметосъбирането и сметоизвозването, което се извършва през цялата година в кметство Обзор.

Няма да ангажирам други доказателства към настоящия момент. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени с нарочна молба по опис в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

Задължава началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър да представи надлежно заверени доказателства за реалното предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване/ пътни листи и др./, доказателства за точното местонахождението на имота, дали в землището около него има изградена инфраструктура и схема къде точно около имота има поставени съдове за събиране на битови отпадъци, респективно дали въобще са поставени съдове за битови отпадъци, в 7-дневен срок, считано от днес.

Указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 АПК, че с оглед твърденията си в жалбата следва да ангажира допълнителни доказателства, включително и извършване на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи с въпроси, формулирани в нарочна молба с препис за ответната страна, в 7 /седем/ дневен срок от уведомяването.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неангажиране на допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията си, в посочения срок, делото ще бъде решено съобразно наличните такива.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.06.2017 г. от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: