ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.09.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 567 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Мегозор“ ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника - началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещите лица С.А. и  инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 9**9/12.09.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 9614/12.09.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпила молба с вх. № 9912/20.09.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която същата моли да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Няма въпроси към вещите лица и изразява становище по същество на спора. Представя договор за правна помощ и съдействие и списък на разноските.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. В. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. В.: Моля да се изслушат заключенията на вещите лица по допуснатите съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

юк. В.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът няма въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

инж. С.Ж.И.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

юк. В.: нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът няма въпроси към вещото лице.

 

юк. В. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 500 лв. на 20.09.2017 г./.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 500 лв. на 20.09.2017 г./.

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Юк. В.: Уважаема г-жо председател, оспорвам жалбата като неправилна и необоснована. Моля за срок, в който да изготвя и представя писмени бележки по същество на спора.

 

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: