О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1012                       от 05.05.2015г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на пети май две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                    Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 567 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 203 и сл. от АПК.

Образувано е по искова молба от Г.И.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора Бургас против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Столетов“ № 21. В исковата молба е заявено искане за обезщетение в размер на 90 000 лева, представляващи неимуществени вреди, причинени на ищеца през периода от 21.03.2012 год. до завеждане на иска, ведно със законната лихва от деня на уврeждането до окончателното изплащане на иска, както и направените съдебно-деловодни разноски. Претендираното обезщетение е за престоя на ищеца в следствения арест гр. Бургас, както и в Затвора Бургас при подробно описани битови условия, които по твърдение на ищеца противоречат както на чл. 3 от ЕКПЧ, чл. 1, чл. 16 от Конвенцията против изтезанията, така и на чл. 3 и чл. 43, ал. 3 от ЗИНЗС.

По повод така депозираната искова молба, с Разпореждане № 1653/26.03.2015г. съдът е оставил същата без движение, като е указал на ищеца Г. в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите по исковата молба, както следва: да посочи надлежен ответник по иска – юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите; да посочи всички обстоятелства, на които основават исковата си претенция, като конкретизират по време увреждащите действия или бездействия на административните органи, от които претендират, че са възникнали вредите, както и вида и размера на претендираните вреди от всеки акт, действие и/или бездействие. В случай, че се претендират вреди от административни актове, следва да се ангажират доказателства, че същите са отменени по административен или съдебен ред. Да посочи наличието на причинна връзка между твърдяните от него незаконосъобразни актове, действия или бездействия на конкретен административен орган и претърпените от него имуществени или неимуществени вреди; да посочи всички доказателства, които иска да бъдат събрани в подкрепа на заявените претенции, както и да посочат какви конкретни факти и обстоятелства, от значение за случая ще се установяват с всяко изискано за събира доказателство; да формулира петитум – искане за присъждане на конкретно обезщетение в конкретен размер за причинени имуществени, респ. неимуществени вреди от конкретно описани незаконосъобразни актове, действия или бездействия на конкретен административен орган или длъжностно лице; да заплати по сметка на Административен съд гр. Бургас BG 76 UNCR 7527 3166 0457 01; BIC ***, УниКредит Булбанк – Бургас държавна такса в размер на 10 лева и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ за това.

Видно от приложената по делото разписка, Разпореждането на Административен съд гр. Бургас е получено лично от ищеца на 03.04.2015 год., като определения 7-дневен срок е изтекъл на 10.04.2015г. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по исковата молба не са отстранени, поради което на основание чл.129, ал.3 от ГПК тя  следва да се върне, като нередовна, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 1 ал. 2 от ЗОДОВ, чл. 144 от АПК и чл. 129 ал. 3 от ГПК, Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И :               

 

ВРЪЩА исковата молба на Г.И.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора Бургас против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Столетов“ № 21.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 567 по описа за 2015  г. на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: