ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 02.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен  състав       

На втори юли                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                     

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 567 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.14 часа се явиха:

               

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Булелектрикс” ООД, редовно призован, се явява управителя Т.Зл. и адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Н.: Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, въпреки че няма представител на прокуратурата.   Прокуратурата може да встъпи в процеса, но не е задължена да се яви.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да се даде ход на делото. Считам че не е процесуална пречка липсата на представител на прокуратурата.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е върнато за ново разглеждане от друг състав на Административен съд гр. Бургас след като с решение № 3346/11.03.2014 година на Върховен административен съд е отменено решение № 1525/09.07.2013година, постановено по адм. дело №1951/2012 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 4726/20.06.2014 година от процесуалния представител на жалбоподателя „Булелектрикс” ООД, адвокат Н., с която прави искане за спиране изпълнението на обжалвания ревизионен акт № 021200467/31.05.2012 година потвърден с решение № 320/22.08.2012година на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас в обжалваната част. Твърди се че ревизионния акт е частично погасен. Към молбата са приложени доказателства за обезпечаване на целия размер на задължението, а именно постановление за налагане на обезпечителни мерки вх. № ИТ-00-2850-210.05.2014 година, молба вх. № ИТ-00-2890-1/08.05.2014 година, справка за наличните активи – 2бр., счетоводна справка.

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата, която е получена на 25.06.2014 година, на процесуалния представител на ответника.

 

Съдът ДОКЛАДВА и молба от адвокат Н. вх. № 5057/02.07.2014година, постъпила по делото непосредствено преди съдебно заседание. Към молбата е приложена служебна бележка от ТД на НАП.

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата за познаване на процесуалния представител на ответника.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Запозната съм с решението на Върховен административен съд.

Поддържам искането за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 021200467/31.05.2012 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Досежно направеното искане за спиране изпълнението на ревизионния акт, представям писмено становище, в което са изложени аргументи да не се уважава това искане.

Моля да не бъде уважено така направеното искане за спиране, тъй като сумата не покрива размера на задължението.

 

АДВОКАТ Н.: Представили сме официален документ с днешната молба, с оглед на което твърденията на ответника са неоснователни.

Установените задължения на стр. 2 в ревизионен акт № 020901396/19.03.2010 година са включени отново и в друг ревизионен акт, въпреки че те са били предмет на адм. д. № 1851/2011 година по описа на Административен съд гр.Бургас, като понастоящем този акт е отменен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля за възможност да се запозная с представената днес служебна бележка, приложена към молбата на адвокат Н., тъй като не съм запозната с тези нови обстоятелства.

Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ Н.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По направеното искане от процесуалния представител на ответника за запознаване с доказателство, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на представителя на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да изрази становище по представената молба и служебна бележка издадена от ТД на НАП- Бургас от изх. №0196/2011/000125/01.07.2014 година.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото документи, като писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене и събирането на доказателства;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на моя доверител, като се съобразите с указанията на Върховен административен съд и споделените правни аргументи от нас депозирани пред Върховен административен съд. Това становище е валидно изцяло и го поддържам, с оглед липсата на нови доказателства в настоящото производство.

Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените разноски по делото. Не представям списък за разноските.

Съобщенията по делото да се изпращат на жалбоподателя на посочения в последната молба адрес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и постановите решение в този смисъл като потвърдите обжалвания административен акт.

От събраните в хода на административното и ревизионното производство доказателства се потвърждават констатациите в ревизионния акт, които намират отражение в решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас. Относно мотивите в решението на Върховен административен съд, съображенията ни са вече изложени. Спорът е бил изяснен от фактическа страна. Моля решението да бъде съобразено с тези доводи. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: