О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 526              Година 06.03.2013          град Бургас

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на шести март две хиляди и тринадесета година в закрито заседание, в състав:

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 567 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на М.А.Т., чрез процесуален представител – адв. К. против “противоправни действия по задържане на жалбоподателя за срок от 24 часа на 27.02.2012г. Жалбата е депозирана на същата дата, като не е изпратена незабавно в Административен съд Бургас, а едва на 04.03.2013г., като на 05.03.2013г. е образувано настоящото производство.

По делото е приложена административната преписка на ответния орган, от която се установява издаден на 27.02.2013г. административен акт Заповед за задържане на лице на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР. В жалбата същият не се сочи като оспорен, оспорват се самите действия по задържането.

Едновременно с административната преписка по делото е приложена и молба от жалбоподателя М.А.Т.  с вх. № 28.02.2013г. за оттегляне на жалбата против оспореното задържане, с уточнение в молбата, че предвид неграмотността на лицето жалбата е написана под негова диктовка от свидетелят Р.П., като с оглед изискването за полагане на подпис удостоверяващ волята, изразена в молбата, жалбоподателят е положил такъв, а свидетелят П. се е подписал за обстоятелството, че е написал жалбата по волята на жалбоподателя, като на последният е било прочетено и съдържанието й, с което същият се е съгласил.

Съдът намира за необходимо да уважи така изразената воля на жалбоподателя, като взема предвид и обстоятелството, че самата жалба е депозирана от процесуален представител адвокат, без надлежното му упълномощаване от жалбоподателя и напрактика липсват доказателства да изразява неговата лична воля. Така в крайна сметка установена по делото е волята на жалбоподателя да не оспорва задържането си на 27.02.2013г. от органите на РУП Поморие.

По изложените съображения, поради оттеглянето й, както и с оглед депозирането й от лице без представителна власт, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Т., чрез процесуален представител – адв. Кацарски против “противоправни действия по задържане на жалбоподателя за срок от 24 часа на 27.02.2012г. от служители на РУП Поморие при ОД на МВР Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 567 по описа за 2013 година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: