РЕШЕНИЕ

 

№   605            30.03.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ ЧЛЕНОВЕ:  1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

2.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Й. Б.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 566 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Община Несебър против решение № 37/25.01.2018г. постановено по а.н.д. №2762/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, в частта с която е изменено наказателно постановление (НП) № 848/21.09.2017г. на кмета на Община Несебър, като размерът на наложената глоба за нарушение на чл.86, т.10 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър /Наредбата/, на основание чл.125 във вр. с чл.128 от Наредбата е намален от 200 лв. на 20 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че в обжалваната му част, съдебния акт е неправилен. Не се споделят изводите на районния съд, относно ниската обществена опасност на деянието и  наличието на смекчаващи вината обстоятелства, довели до намаляне размера на наложеното административно наказание „глоба“. Иска се отмяна на решението в тази му част и потвърждаване на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява.

Ответната страна – Н.И.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, дава становище за основателност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

С наказателното постановление отговорността на ответника К. е ангажирана за това, че на 24.08.2017г., 18:30 часа, в к.к. Слънчев бряг, окачил (поставил) стоки (чанти) върху 1 бр. дърво, намиращо се на тротоара пред магазин в хотел „Несебър“, к.к. Слънчев бряг – изток. В НП е посочено, че в момента на съставяне на акта за установяване на административно нарушение /АУАН/, Н.К. е присъствал и лично е потвърдил за поставянето на стоката върху дървото. По-късно, ответната страна е отказа да подпише АУАН, като това е удостоверено с подписа на двама свидетели. В акта К. е написал възраженията си. Въз основа на АУАН е издадено НП.

За да постанови съдебно решение в оспорената му част, първоинстанционният съд е приел, че обществената опасност на извършеното от К. нарушение следва да се определи като ниска. Счита, че не са налице данни лицето да е било наказвано за други подобни нарушения по Наредба № 6, поради което това обстоятелство следва да се приема като смекчаващо вината. Намира, че най-справедливото наказание, което да отговаря на извършеното нарушение е към предвидения от наредбата минимум, а именно 20 лв.

В тази му част, такапостановеното решение е неправилно.

Съгласно чл.27 от ЗАНН, административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение. Според ал.2 на същата норма, при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

За да достигне до мотивите за намаляне размера на наложената глоба, първостепенният съд е приел, че административнонаказващият орган не е представил доказателства за наличие на влязло в сила НП за такова нарушение на Наредбата, а обстоятелството че К. е бил предупреждаван и преди за подобно нарушение, е определил като отегчаващо обстоятелство. Приемайки, ниската обществена опасност на нарушението и наличието на  превес на смекчаващи вината обстоятелства въззивният състав е изменил размера на наказанието.

Действително в съдебното производство пред Районен съд – Несебър, не са представени доказателства, за наличие на влязло в сила НП, с което санкционираното лице да е било наказвано за същото или подобно нарушение. Пред настоящият касационен състав обаче, касаторът е представил писмени доказателства – влязло в сила НП № 41/04.08.2014г. /л.5/, с което К. е наказан за извършено нарушение на чл.86, т.10 от Наредбата. Към НП, са приложени и съставеният АУАН, както и снимков материал. Предвид тези обстоятелства, съдът не споделя изводите на районния съд, довели до изменение на НП, според които смекчаващите вината обстоятелства имат превес пред отегчаващите. В този случай, съобразявайки чл.27, ал.2 от ЗАНН, настоящият състав намира, че административнонаказващият орган правилно е определил размера на административното наказание, а решението на Районен съд – Несебър в тази му част следва да бъде отменено.

          Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. второ от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІХ - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение №37/25.01.2018г. постановено по а.н.д. №2762/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 848/21.09.2017г. на кмета на Община Несебър, като размерът на наложената глоба за нарушение на чл.86, т.10 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър /Наредбата/, на основание чл.125 във вр. с чл.128 от Наредбата е намален от 200 лв. на 20 лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 848/21.09.2017г. на кмета на Община Несебър, с която за нарушение на чл.86, т.10 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър /Наредбата/, на основание чл.125 във вр. с чл.128 от Наредбата е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв.

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №37/25.01.2018г. постановено по а.н.д. №2762/2017г. по описа на Районен съд – Несебър в останалата му част.

 

Решението е окончателно.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                     

                                                                                          2.