ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 566 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГОЗОР“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник отдел „МДТ“ при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу АУЗД № 1182/18.11.2016г., издаден от издаден от главен експерт в отдел „МДТ“ при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началник отдел „МДТ“ при Община Несебър.

Към делото са приложени административната преписка, по която е издаден оспореният акт, както и други доказателства, които бяха изискани за представяне от ответника.

С молба от вчера, жалбоподателят поиска даване ход на делото в негово отсъствие, както и направи искане за извършване на две експертизи с конкретно поставени въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Също така, представям в днешно съдебно заседание и моля да приемете като доказателство маршрут на сметосъбираща машина за ІІІ-ти район, а до следващо съдебно заседание ще представя и пътни листи.

Относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза не възразявам. Моля да бъде допусната.

 

Предвид направените доказателствени искания, съдът

 

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените  по делото писмени доказателства, включително и представения в днешно съдебно заседание маршрут на сметосъбиращ автомобил.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да представи пътни листи в следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси в нарочната молба на „Мегозор“  ООД.

Експертизата да се извърши след заплащане на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от получаване на съобщението.

НАЗНАЧАВА за вещо лице по тази експертиза вещото лице инж. С.И..

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в молбата на „Мегозор“ ООД въпроси.

Експертизата да се извърши от вещото лице Т.Д. след заплащане на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от получаване на съобщението.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2017 от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.02 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: