ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 566 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГОЗОР“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник отдел „МДТ“ при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., с представено пълномощно по делото.

Явяват се вещи лице С.И. и Т.Д..

 

          По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 1182/18.11.2016 г., издаден от издаден от главен експерт в отдел „МДТ“ при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началник-отдел „МДТ“ при Община Несебър.

В предходното открито съдебно заседание на 16.05.2017 г. съдът допусна извършването на две експертизи, които са изготвени и приложени по делото в срок.

Вчера постъпи молба от жалбоподателя с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. Направени са искания по доказателствата да бъдат приети заключенията на вещите лица, както и че няма въпроси към вещите лица и няма доказателствени искания.

Представил е списък на разноските и е изразено становище по съществото на правния спор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се изслушат вещите лица.

Моля да се приемат като доказателства представените в днешно съдебно заседание пътни листи, които са подробно описани в придружителното писмо.

 

С оглед изявлението на ответника и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание пътни листи с нарочно придружително писмо.

 

СНЕМА самоличността им както следва:

Т.Ж.Д. – ** г., български гражданин, омъжена, неосъждана, без дела и особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

С.Ж.И. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без дела и особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Д..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към вещото лице.

Моля, заключението да бъде прието.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.Д. по извършената съдебно-икономическа експертиза, като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 400 лв. на 27.06.2017 г.)

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице С.И..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да бъде прието заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И. по извършената съдебно-техническа експертиза, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 400 лв. на 27.06.2017 г.)

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания и като счете за изяснена фактическата обстановка по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателстата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаеми г-н административен Съдия, предявената от „Мегозор“ ООД жалба против АУЗД № МДТ-1182/18.11.2016 г., е неоснователна и недоказана, поради което моля да я отхвърлите, като аргументите ми за това са следните:

Жалбоподателят е подал жалба против АУЗД № МДТ-1182/18.11.2016 г., издаден от И.З. на длъжност гл. експерт в отдел „МДТ“. В жалбата се твърди, че дружеството не дължи ТБО, тъй като общината не извършва дейности по сметопочистване на обществени места и обезвреждане на битови отпадъци, съгласно чл. 71, т. 1 от ЗМДТ. Такса „битови отпадъци“ не се събира, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация от собственика или ползвателя по местонахождението на имота. Видно от доказателствата по делото, такава декларация не е подавана пред община Несебър. Подадените декларации по чл. 14 от ЗМДТ с вх. № 57241/14.05.2010 г. и по чл. 17 от ЗМДТ вх. № 1526/04.08.2011 г. не са декларации, с които се заявява обстоятелство, че имотът не се ползва. Към декларацията с вх. № 1526/04.08.2011 г. е приложено искане от дружеството-жалбоподател, с което молят дължимите данъци за недвижими имоти и такса „битови отпадъци“ да бъдат преизчислени с новата балансова стойност на имотите. Твърденията, че процесният имот в местността „К.Д.“ се намира извън населеното място, считам същото за неоснователно, тъй като от представените доказателства, а и от експертизата на вещото лице И. стана ясно, че имотът попада в територията на „Южен плаж“, която обхваща местностите „М.“, „К.Д.“ и „Е.Ч.“, в които се извършва сметопочистване и поддържане на местата за обществено ползване.

          В заключение считам, че в настоящото съдебно производство твърденията на жалбоподателя не се потвърдиха, което се установи и от изготвените експертизи. Моля да отхвърлите изцяло предявената жалба от „Мегозор“ ООД против АУЗД, като неоснователна и недоказана.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.49 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: