ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2014, 03.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 566 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 14.36 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Рибно стопанство С.Ж.”, редовно уведомен от преди, не се явява лично, от адвокат Д., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явяват се вещите лица К.Д. и Х.Д..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

 

ПОСТЪПИЛИ са заключения по допуснатата съдебно-графологична експертиза от вещото лице Х.Д. на 13.11.2014година и съдебно-икономическа експертиза от вещото лице К.Д.В. на 25.11.2014година, които са в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознали сме се със заключенията на вещите лица и не възразяваме да се изслушат днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., като самоличността му, както следва:

 

Х.Б.Д. – 60 години, български гражданин, неосъждан, женен, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм заключение в срок, което поддържам.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д..

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения на 06.10.2014година депозит (л.401).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице В., като снема самоличността му, както следва:

 

К.Д.В. – 60 години, българска гражданка, неосъждана, семейна, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Представила съм заключение в срок, което поддържам.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В. на въпрос на съда: Разликата между първи и втори вариант по т.1 и т.2 е по отношение на това, че във втория вариант разчета е извършен без приходите от продажба на риба, т.е. без сумата от 5 700 лева, което фактически увеличава размера на тази разлика, която се получава между приходите и разликите. В първият вариант тази сума е включена. За останалите години тази сума от 5 700 лева също не са включени, защото тя остава за разчетите на съответната година.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице В. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице В., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения на 06.10.2014година депозит (л.401).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

  

Вещото лице ПРЕДСТАВЯ  справка декларация.

 

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото 2 броя служебни бележки за периода 2006-2011година за получавания доход от рента на Тодор Иванов Николов, който е съпруг на свидетелката разпитана в предходното съдебно заседание. Представям и удостоверение изх.№5/03.11.2014година на Тодор Иванов Николов за получен доход за земеделска земя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознах се с така представените в днешното съдебно заседание документи, като моля не бъдат приемани като доказателства по делото. Същите имат характер на свидетелски показания. Твърдените факти в така наречените служебни бележки трябва да се докажат с писмени доказателства, тъй като на първо място ако лицето получава рента, то същото трябва да удостовери, че е собственик на земя, трябва да има и сключен договор за аренда. На второ място при плащане на рента, трябва да се види дали е в натура или са изплатени пари, като в тази връзка се съставят съответните  документи, а именно списъци на лицата и се издават Разходни касови ордери за изплащане на сумата. Така представените документи не представляват годно доказателствено средство за фактите за които са представени. Същите са недопустими и предвид разпоредбите на ДОПК.

 

АДВОКАТ Д.: Според мен са годно доказателство за фактите, които се цели да се удостовери със същите.

 

Съдът по доказателствата приема, че днес представените документи са от частен характер удостоверяващи получени парични средства от лицето Тодор Иванов Николов от трети лица в различен период от време. Доказателствената тежест на представените в днешното съдебно заседание служебни бележки ще бъдат ценени при съвкупната преценка на всички представени по делото доказателства, като тези документи имат характер на разписки за получени суми. Съдът не възприема тезата на ответната страна, че съдържанието им е с характер на свидетелски показания.

Предвид изложеното съдът

                                            

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника документи за доходите на Тодор Иванов Николов с молба от 06.10.2014г. и днес представените 2броя служебни бележки и 1брой удостоверение за доход от земеделска земя на Тодор Иванов Николо, като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се даде ход на делото по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение с което уважите жалбата на доверителя ми като отмените обжалвания ревизионен акт на началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП и ни присъдите направените разноски по делото. Представям списък по чл.80 от ГПК. Моля за възможност за представяне на становище в писмен вид в указан от Вас срок.

Моля съобщенията до жалбоподателя по делото да бъдат изпращани на адрес- гр.Ямбол, ул. Жорж Папазов №14, кантора 306 до мен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля за срок за представяне на писмено становище.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   10.12.2014година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.49 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: