ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 01.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи октомври през две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.Д.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

Административно  дело номер 566 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Рибно стопанство С.Ж.”, редовно уведомен от преди, не се явява лично,  представлява се от адвокат Д., преупълномощена от адв. А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

Съдът констатира, че в предходното съдебно заседание е пропуснато да се отразят указанията за доказателствената тежест на страните, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА НА СТРАНИТЕ, че в производството по обжалване на РА, издаден по реда на чл.122 от ДОПК, в тежест на ответника е да установи основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдените от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 4400/12.06.2014година от процесуалния представител на жалбоподателя –адвокат А., с която моли да бъде допуснат до разпит един свидетел Г.Я.Н., при режим на довеждане за установяване на обстоятелствата ползвал ли е жалбоподателя парични заеми, в какъв размер и от кого в ревизиращия период. Моли също така да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, с въпроси посочени в молбата.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам направените доказателствени искания посочени в молбата ни от 12.06.2014година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на направените доказателственото искане за разпит на  свидетел - предоставям на съда. По отношение допускане на съдебно-икономическа експертиза –предоставям на съда. По отношение истинността на документа за продажба на продукти от риболов, заявявам, че тези документи са приети в предходното съдебно заседание, а оспорването им е следва да се направи тогава. Твърдим, че жалбоподателят е получил сумата от 5700 лв. по сделката със „Сий Фууд”ООД, като документ за първа продажба на продукти от риболов  № 0076712/04.12.2009г. е представен от „Сий Фууд”ООД и е подадена декларация за това.

 

АДВОКАТ Д.: Ние твърдим, че не е извършена такава продажба и подписа на продавач не е на С.Ж., същият не е страна по тази сделка и не е получил този приход от 5700 лв. Към 04.12.2009г. не ми е известно С.Ж. да е имал лице, което да го представлява в качеството му на търговец, но от доверителят ми зная, че не е подписвал този документ.

 

ЮКРИСКОНСУЛТ Д.: Ще се ползвам от оспорения документ № 0076712/04.12.2009г.

 

Съдът приема, че с докладваната молба от адв. А. своевременно е оспорена истинността на документ, представен по делото, доколкото изложеното в предходното съдебно заседание следва да се приеме, че съдът е продължил срока на страните да изразят становище по доказателствата, включително и срока за оспорване на приетите по делото на документи.

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, поставени в молба вх.№4400/12.06.2014година/ л.387/. Вещото лице след като се запознае с представените по делото документи да отговори на поставените въпроси. В заключението си вещото лице следва да представи два варианта: в единия вариант като изследва и съобрази документа за първа продажба на продукти от риболов № 0076712/04.12.2009г. /л.342 от делото, том ІІ/ и втори вариант - като изключи този документ.

 

 ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответният платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза К.Д.В., адрес: гр. Бургас, ул. „Шар планина” № 32, тел. 056/894155, 0887725555, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител, което да бъде призовано след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит свидетел, тъй като обстоятелствата за които е поискан, не са конкретизирани. От една страна жалбоподателя не сочи в какъв размер са сумите, за които се твърди, че е дал и иска да установи с разпита на този свидетел, за да може съдът да прецени допустимостта на това доказателствено средство. От друга страна, не е конкретизирано кога са сключени заемите и с кои лица, поради което доказателственото искане не е конкретизирано.

С оглед заявеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя и становището на процесуалния представител на ответника, че ще се ползва от оспорения документ, на основание чл.193 ГПК, вр. чл. 144 АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО по оспорване истинността на документ за първа продажба на продукти от риболов № 0076712/04.12.2009г. /л.342 от делото, том ІІ/, в частта относно авторството на подписа, положен в графа „продавач”.

УКАЗВА на жалбоподателя С.Р.Ж., че има доказателствена тежест да докаже твърденията си, че подписа не е положен от него, т.е. че изхожда от друг правен субект.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебна почеркова експертиза със задачата вещото лице след като се запознае с наличните по делото писмени доказателства и изследва подписа на С.Р.Ж. в официални документи да отговори на въпроса: Подписът в графа „продавач” на документ за първа продажба на документи от риболов № 0076712/04.12.2009г., на С.Р.Ж. ли е.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за експертизата 200.00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя да съдейства на вещото лице при поставената му задача, като при необходимост да представи сравнителен материал на вещото лице-графолог.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото Х.Б.Д. експерт-криминалист, който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да допуснете до разпит като свидетел Г.Я.Н. - майка на жалбоподателя, която ще установява обстоятелства, че същата през процесния период - от началото на месец януари 2007 до края на месец декември 2012г., финансово е подпомагала сина си, като е предоставяла средства за разходите на семейството му със сума в общ размер от 25000 лв. за трите години общо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По делото се съдържат писмени обяснения на това лице, обсъдени са от органа по приходите, като същият е направил съответна проверка по отношение доходите на това лице и е установил каква възможност е имало това лице да подпомага сина си. В хода на ревизията е извършена преценка какви доходи е получавало това лице и сумата е намалена до размер, до който лицето би могло да подпомага сина си. По отношение заема предоставен от жената, с която живее жалбоподателят, е неотносимо доказателство, т.к. касае друг правен субект. Не се противопоставям относно допускане на Г.Я.Н. до разпит, макар че сме взели становище за това.

 

С оглед изявлението на адв. Д., относно доказването на обстоятелства, свързани с това ползвал ли е жалбоподателят парични средства по договори за заем, които са в общ размер 25000 лева от майка си Г.Я.Н. през ревизирания период от време - от месец януари 2007 до месец декември 2012г., с исканите гласни доказателствени средства и съобразяване принципа за непосредственост на доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА  гласни доказателства, чрез разпит на свидетеля Г.Я.Н. за доказването на обстоятелствата ползвал ли е жалбоподателят парични средства по договори за заем, които са в общ размер 25000 лева, със заемодател Г.Я.Н. през ревизирания период от време - от месец януари 2007 до месец декември 2012г.

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане за допускане на свидетелски показания в останалата част.

Свидетелят бе въведен в съдебната зала.

Съдът снема самоличността му както следва:

 

Г.Я.Н.** години, неосъждана, майка на жалбоподателя.

Свидетелката е предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, както и за правото й да се откаже да бъде свидетел в настоящото производство.

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Желая да свидетелствам по това дело. Обещавам на съда да кажа истината.

 

Живея в гр. Варна на ул. „Момина сълза” № 8. Живея на този адрес от почти 20 години. Моят син С.Р.Ж. живее в гр. Елхово от 2006г. От  2006 г.до 2012г. Синът ми живееше в гр. Елхово на ул. „Трети март” 106, ет. 3, ап. 8 – това е моят собствен апартамент. Отначало живееше сам, след това от месец октомври 2008г. живее с Ж.Х.К.. Раздели се с бившата си съпруга през 2005г., но развода беше по-късно, може би през 2006г. Второто му дете се роди през 2008г. През 2006г. моят син работеше в Рибно стопанство в гр. Елхово. Там работеше до пролетта на 2007 г. След като напусна „Рибно стопанство” отначало аз му пращах пари, след което взе язовир в с.Трънково. Той сключи договор с кмета в гр. Елхово и взе язовира под аренда за пет години. Не ползваше субсидии. Ходеше с Ж.Х.К., т.е. живееше с нея неофициално, тогава нямаше още дете от  нея. Той тегли заем 18000 лв. Нямаше право на втори заем. Вторият заем изтегли Ж.К.. Не зная дали синът ми беше регистриран по Търговския закон. Зная, че официално нямаше фирма към 2007г. Аз си бях в гр. Варна. Язовира го взеха зарибен с рибата. През 2012 г. договорът му изтече. Насрочиха нов търг. Явяват се много хора на търг. Той също се яви и наддаването стига до 22000лв. и той се съгласи, като взема язовира на тази сума 22000лв., която беше непосилна за него. В язовира имаше риба. Не съм го виждала да е зарибявал язовира. Не съм го виждала да лови и да продава риба от язовира. Това го зная от него. През това време аз го издържах. Аз съм медицинска сестра. Пенсионерка съм от пет години, но не съм спирала да работя и към момента работя. Не съм ходила на почивки и екскурзии. Като медицинска сестра 15 години бях в „Инфекция” като старша сестра на Университетска болница „Света Марина” гр.Варна. Сега работя в УНГ. Към периода 2007г.-2012 г. подпомагах сина си, като пенсията ми първоначално беше 370 лева, а към момента е 470 лева, но аз продължавам да работя. Като старша сестра получавах 1000 лева чисто месечно. През това време мъжът ми ме издържаше. И шестте заплати при пенсиониране около 6000 лева ги предоставих на сина си. Всички пари ги давах на сина си. Парите ги изпращах със запис по пощата, давах му ги на ръка, когато отивах при него. Всеки месец съм ходила в гр.Елхово, а понякога през два месеца. Парите му ги давах безвъзмездно и не съм ги искала нито съм очаквала да ми ги върне. Плащам и издръжката на първото му дете. Моят син няма нищо, няма кола, няма жилище, има само един фургон. Кара моята кола „Форд Фиеста”. Съпругът ми в момента не се занимава с нищо, но е хладилен техник по образование, работеше в предприятие и на частно. Преди време имахме и оранжерия за зеленчуци от където също имаше доход.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

На въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ Д.:

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Съпругът ми се казва Т.Н.. През 2007-2012 г. съпругът ми имаше месечни доходи средно между 600-700 лева от продажба на домати от оранжерии. Получаваше и рента, но не мога да кажа в какъв размер. Той няма деца. Ние с него сме втори брак. Моята заплата получавам по банкова сметка, ***.  Дала съм на сина си дори повече от 25000 лева. Определих тази сума приблизително, като смятах по едрите суми - за наемите на язовира – 5000 лева на година. Аз плащах наема на язовира. Аз не съм ги плащала тези пари лично, а съм ги давала на сина си. Пращала съм ги и по сметка на сестрата на Ж.К., както и по пощата, по „Иконт”, давала съм и на ръка на приятел, по всевъзможни начини. Внасяла съм и здравните му осигуровки. През тези години му давах малки суми, но редовно и по-големи суми, като 3000 лева или 6000 лева, когато трябваше да погася наема. Не зная как е плащал синът ми наема. Когато ми звънне и каже, че трябва да плаща наема, защото текат лихви, му давах или пращах парите. Наема на язовира плащаше през няколко месеца. Не ми е искал всеки месец за наема, а през няколко месеца. Не искам да ми ги връща.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Моля да ми даде възможност да представя по делото доказателства за декларирани доходи от страна на съпруга на свидетелката, за да се удостовери дали лицето е имало възможност да издържа свидетелката, с оглед преценката на свидетелските показания, дадени в днешното съдебно заседание. Съпругът на свидетелката би следвало да е декларирал всички доходи за процесния период 2007-2012г. Ще се снабдя служебно от НАП с тези доказателства, а именно декларациите на лицето.

 

АДВОКАТ Д.: Не възразявам да се допусне това искане.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника по делото в едноседмичен срок от днес да представи писмени документи относно доходите на Т.Н. за периода от м. 01. 2007г. до м. 12. 2012г.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 03.12.2014 година от 14.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

ДА СЕ ПРИЗОВАТ вещите лица след представяне на документи за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: